Hvad betyder nedlukningen af Danmark for socialområdet?

30.03.2020

Myndighederne har fået lov til at fravige krav i sagsbehandlingen for at foretage nødvendige prioriteringer. Vi – og coronasmitte.dk – følger udviklingen på socialområdet løbende

 

På coronasmitte.dk er der  oprettet en særlig underside med titlen ”Hvis du er social udsat eller pårørende”.  Her vil der løbende blive lagt svar på spørgsmål, som er relateret til handicapområdet.

Myndighederne må foretage prioriteringer

Social- og indenrigsministeren har udsendt en bekendtgørelse, der skal sikre, at der kan foretages nødvendige prioriteringer, så de mest kritiske funktioner og ydelser kan opretholdes for f.eks. mennesker med handicap. Myndighederne skal konkret vurdere,  hvilke tiltag der er der er kritisk nødvendige for den enkelte borger.

Myndighederne får mulighed for ud fra en konkret individuel vurdering at fravige krav i sagsbehandlingen og midlertidigt indstille aktiviteter, som ikke vurderes at være kritisk nødvendige. Visse bestemmelser i serviceloven kan ikke fraviges, fx skal kommunerne fortsat opretholde botilbud og sikre kritisk hjælp til respirationsbrugere.

Vi hører gerne fra dig, hvis bekendtgørelse får konsekvenser for dig eller din pårørende . Skriv til vores socialrådgiver, helleobel@epilepsiforeningen.dk

Sygedagpenge:

For at undgå at nogen skal i jobafklaringsforløb pt., er det besluttet at følgende får forlænget deres sygedagpenge i perioden den 9. marts til og med den 9. juni 2020:

 • Personer, hvor den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger udløber i løbet af perioden (§ 26).
 • Personer, der har fået forlænget sygedagpengene – fx fordi arbejdsevnen skulle afklares – men hvor forlængelsen ”udløber” i perioden (§ 26 a).
 • Personer, der får udbetalt sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på grund af en livstruende, alvorlig sygdom – men hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden (§ 26 b).

BPA

Der er information på coronasmitte.dk, der slår fast, at kommunen har en forsyningsforpligtelse til en borger med BPA, hvis en borgers hjælpere bliver syge og det ikke er muligt for borgeren at dække sig ind ved hjælp af vikarer mv.

Der er dispensation fra 48 timers reglen. I et svar til Danske Handicaporganisationer oplyser myndighederne at der vedrørende hjælperordning jfr. Servicelovens §95 stk. 3, kan dispenseres fra reglen om at den nærtstående højst må varetage hjælperopgaven i 48 timer pr. uge for at så få som muligt skal varetage funktionen. Man skal søge sin kommune om dispensation fra 48 timers reglen.

Der er flere ubesvarede spørgsmål i forbindelse med BPA-ordning, de bliver videreformidlet, når der foreligger nye oplysninger.

Socialpædagogisk bistand skal opretholdes

Socialpædagogiske tilbud jfr. Servicelovens § 85 bevilges efter Serviceloven skal fortsætte under coronakrisen, og hvis reglen skal fraviges ,skal det ske efter en konkret og individuel vurdering. Bistanden kan evt. tilrettelægges, så den foregår via telefon, online eller lignende. Læs her ministerens brev til kommunerne (PDF) m.fl. om at opretholde socialpædagogiske tilbud

Aflastningstilbud

Tilsyneladende har flere kommuner aflyst aflastningstilbud de næste uger på både børne- og voksenområdet; men ifølge KL´s beredskabsnotat, er det en af de vitale opgaver, der bør opretholdes. I et svar til Danske Handicaporganisationer svarer Socialministeriet, at kommunerne ikke automatisk må lukke aflastningssteder, men skal foretage en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, om de pårørende kan klare igennem 14 dage uden aflastning. Hvis man kommer i klemme, skal man rette henvendelse til sin kommune. Danske Handicaporganisationer oplyser, at ministeriet arbejder på højtryk på en vejledning til kommunerne på det område.

Pasning til børn med handicap

Der er udstedt bekendtgørelser og lovgivning på dagtilbuds- og skoleområdet, som betyder, at private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner og pasningsordninger skal holde lukket fra mandag d. 16. marts. Der er dog visse undtagelser: Børn og unge, der har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder børn med handicap, kan blive i deres tilbud, hvis de vurderes at have brug for det. Det er lederen på den enkelte institution, der træffer beslutninger om undtagelser. Det betyder, at der fx er en del specialskoler, der fortsat er åbne for børn med handicap. Kommunerne skal tilbyde nødpasning til børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Oplever man udfordringer i forhold til de foranstaltninger, der træffes, skal man gå i dialog med kommunen.

Midlertidig dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Det er muligt at få dækket kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt for at sikre barnet den nødvendige hjælp og samtidigt undgå unødig smitterisiko, at barnet passes hjemme af mor eller far. Tabt arbejdsfortjeneste kan være som alternativ til pasning af udefrakommende hjælpere, specialbørnehave eller hvis øvrig hjælp er aflyst for at undgå smitterisiko. Læs mere her

Uddannelsesområdet

Mens skoleelever og studerende ved højere uddannelsesanstalter er sendt på hjemmeundervisning, vil samtlige uddannelsesinstitutioner have gratis adgang til en række digitale uddannelsesplatforme. Læs mere her.

Hvis du er studerende, herunder elev på en ungdomsuddannelse, får du ret til at optage ekstra studielån som kompensation for mistet studiejob. Du kan optage ekstra lån på op til kr. 6.388 pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesindsatsen suspenderes midlertidigt i en periode. Hvis du er arbejdsledig skal du med andre ord ikke stå til rådighed, men fastholder din ydelse. Læs mere her.

I forhold til de udmeldte retningslinjer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 12. marts 2020 er det med bekendtgørelse af 20. marts 2020 bl.a. præciseret, at:

 • Der er mulighed for at fortsætte i allerede igangsatte virksomhedsrettede tilbud, hvis borger og virksomhed er enige om det.
 • Jobcentre og a-kasser må fortsat understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere. Det kan fx være til funktioner, der skal opretholde nødberedskaber, logistik mv. Det vil ikke få ydelsesmæssige konsekvenser for den ledige at sige nej til jobbet.
 • Der er mulighed for at igangsætte nye jobrotations- og voksenlærlingeforløb.
 • Jobcentrene skal fortsat lægge alle stillingsopslag fra arbejdsgiverne på Jobnet, og offentlige arbejdsgivere skal lægge alle ledige stillinger på Jobnet.

I foranstaltningsperioden vil følgende aktiviteter være suspenderet i både jobcentre og a-kasser:

 • Den aktive beskæftigelsesindsats, herunder afgivelse af tilbud m.v.
 • Gennemførslen af kontaktforløbet med ledige, herunder afholdelsen af samtaler.
 • A-kassernes afholdelse af cv-samtaler og rådighedssamtaler.
 • Den lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Jobcentre og a-kassers muligheder for at sanktionere for udeblivelser og manglende rådighed.

Aktiviteter der fastholdes Uanset tilgang skal kommunen/a-kassen fortsat – i foranstaltningsperioden som nødberedskab – sørge for, at:

 • Ledige fortsat kan modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse.
 • Borgere, der bliver ledige i foranstaltningsperioden, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så opsagte eller hjemsendte medarbejdere fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
 • Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling. 2
 • Borgere har mulighed for at rette henvendelse til jobcentret, herunder afgivelse af klager, men at de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.

Hvis du i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående måneder, forlænges dine sygedagpenge i 3 mdr.

Vi samler viden til dig med epilepsi

Epilepsiforeningen har på hjemmesiden en side med information og svar på ofte stillede spøgsmål om coranavirus og epilespi.

Har du et generelt spørgsmål, du vil have sendt videre?

Social- og Indenrigsministeriet har oprettet hotline, hvor blandt andet organisationerne kan stille spørgsmål og få vejledning i at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Så har du spørgsmål i forbindelse med den aktuelle situation, så send dem til foreningens socialrådgiver, der vurderer på spørgsmålene og evt. videresender dem. Skriv til helleobel@epilepsiforeningen.dk

Vi kan også via danske Handicaporganisationer stille spørgsmål og forslag til ministeriet, så har du generelle spørgsmål eller forslag, så kontakt socialrådgiveren, der vurderer på spørgsmål og forslag og evt. videresender dem. Skriv til helleobel@epilepsiforeningen.dk

 Kilde

Pressemeddelelse fra Socialministeriet og Coronasmitte.dk