Regler for modtagelse af støtte fra ”Inge Berthelsens Legat – Fonden

Der uddeles som udgangspunkt støtte fra fonden hvert andet år. Næste gang i 2020.

Generelle regler for modtagelse af støtte fra ”Inge Berthelsens Legat – Fonden”. Reglerne kan også downloades som pdf

Som bevillingsmodtager er du ansvarlig overfor Epilepsiforeningen og forpligter dig til, at bevillingen anvendes til det formål, den er givet til og at bevillingsbetingelserne overholdes.

Navn og bevillingsnummer anføres ved alle henvendelser.

Hvis bevillingen gives til forskning, herunder løn til forskeren, kan den kun komme til udbetaling, såfremt du er ansat i en forskningsinstitution, som foruden selve forskningsmiljøet også varetager administration af forskningskonti af faste bevillinger, og udbetaling/overførsler af løn, pension, feriepenge, skat.

I perioder med længerevarende sygdom/graviditet/barsel, er du forpligtet til at informere Epilepsiforeningen om sygdoms-/orlovsperioden. Når projektarbejdet genoptages, gives Epilepsiforeningen besked.

Epilepsiforeningens midler må ikke anvendes til administrationsgebyr eller anden type “overheads” i statens, i regionale eller kommunale institutioner.

Bevillingens anvendelse skal være påbegyndt indenfor 1 år og almindeligvis være brugt senest 5 år efter bevillingsdato. Herefter må man søge om forlængelse af perioden eller tilbagebetale den resterende sum.

Hvis projektets formål, fremdrift eller forløb af forskellige årsager afviger fra det ansøgte, skal bevillingsmodtager søge om tilladelse til dette i Epilepsiforeningen.

Der skal oprettes en særlig konto alene til Epilepsiforeningens bevilling. Der skal aflægges regnskab og fremsendes en rapport efter projektets afslutning. Regnskabet skal bestå af udskrifter fra selve lønsystemet/forskningskontoen. Regnskabet underskrives af bevillingshaver, som ansvarlig for, at bevillingsbetingelserne overholdes.

Ubrugte midler skal tilbagebetales til Epilepsiforeningen.

Ved publikationer/offentliggørelse skal det anføres, at projektet er støttet af Epilepsiforeningen. Særtryk af de efterfølgende videnskabelige publikationer sendes til Epilepsiforeningen.

Ved omtale af projektet i dagspressen skal det oplyses, at projektet er støttet af Epilepsiforeningen og orienteres derom.

Epilepsiforeningen forventer, at du medvirker ved et officielt arrangement ved overrækkelse af beløbet. Det forventes også, at der gives en kortfattet årlig afrapportering om projektets status. Vi forventer ligeledes, at du skriver en artikel til Epilepsiforeningens medlemsblad om resultaterne og perspektiverne ved projektets afslutning

Såfremt bevillingsbetingelserne ikke overholdes, har ansøger, vejleder og den institutionsansvarlige afskåret sig fra yderligere støtte fra Epilepsiforeningen, indtil forholdene er bragt i orden.

Kun medlemmer af foreningen kan modtage støtte fra Epilepsiforeningens forskningsmidler.