Ansøgningsprocedure til ”Inge Berthelsens legat – Fonden”

Ansøgningsproceduren til ”Inge Berthelsens legat – Fonden” kan også downloades om pdf

Der uddeles som udgangspunkt støtte fra fonden hvert andet år. Næste gang i 2020.

Ansøgningen bør, afhængigt af formålet, som minimum indeholde følgende elementer:

Projektbeskrivelse:

Ansøgeren bedes fremsende en udførlig redegørelse for projektets baggrund; herunder eksempelvis hypoteseformuleringer, beskrivelse af materiale, metoder og statistiske overvejelser, vigtigste referencer samt ansøgerens praktiske muligheder for at gennemføre projektet.

Det skal fremgå af ansøgningen, om der er tale om et selvstændigt projekt, eller om der er tale om et projekt, der indgår som en del af et større forskningsprojekt.

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret tidsplan, herunder også overvejelser om, hvorledes projektet skal publiceres.

Begrund særskilt, hvorfor ”Inge Berthelsens legat – Fonden” søges.

Ansøgningen skal være underskrevet af ansøgeren. Endvidere skal underskrevet anbefaling/vurdering fra den forskningsansvarlige på afdelingen/institutionen medsendes.

Detaljeret budget for hele projektet.

Budgettet godkendes af instituttets/ afdelingens ansvarlige leder vha. underskriftsiden.

Curriculum vitae:

For ansøger samt vejleder (max. 2.500 karakterer pr. person). Til selve projektansøgningen anføres kun de 10 vigtigste publikationer inden for de seneste 5 år

Kort dansksproget lægmandsbeskrivelse og lægmandstitel: Ansøgeren bedes fremstille hypotesen i et alment forståeligt sprog og med en tidsplan for projektet. Lægmandsbeskrivelsen/titlen skal udformes, så den kan anvendes i aviser og blade. Epilepsiforeningen ønsker at promovere projekterne for lægfolk.

Generelle regler:

Vi vil afslutningsvist henlede opmærksomheden på de generelle regler for modtagelse af støtte fra Epilepsiforeningens forskningspuljer. De kan læses her.

Eller hentes som pdf.

Den færdige ansøgning sendes til:

Epilepsiforeningen
Store Gråbrødrestræde 10, 1.
5000 Odense C

Mærke: Fonden
Eller sendes elektronisk til: epilepsi@epilepsiforeningen.dk  (I emnefeltet skrives: Fonden)