Kirurgisk behandling af epilepsi

Epilepsioperation

Hvis antiepileptisk medicin ikke kontrollerer de epileptiske anfald, kan hjernekirurgi overvejes hos nogle patienter. Generelt bør operation overvejes hvis ikke behandling med 2- 3 af de bedste medikamenter givet alene eller i kombination, har medført anfaldsfrihed.

Den mest almindelige form for operationer i hjernen kaldes ”resektiv hjernekirurgi”. I forbindelse med epilepsi bruges resektiv kirurgi til at fjerne den del af hjernen, der udløser anfald. Det betyder, at det kun kan anvendes til personer, hvor anfaldene starter i et afgrænset område af hjernen. Denne type epilepsi kaldes fokal epilepsi.

Det er oftest i tindingelappen der opereres i forbindelse med epilepsi, men det kan også være andre steder i hjernen.

image
Hvor stor er chancen for at blive anfaldsfri?

Resultaterne fra epilepsioperationerne i Danmark:

  • 169 er blevet opereret fra 2009-2014. Det er 30-40 om året.

 

  • Patienterne har i gennemsnit gået med epilepsien i 11 år, før de opereres.

 

  • 51 procent af patienterne er helt anfaldsfri to år efter operationen, mens yderligere 14 % er fri for invaliderende anfald (i alt 65 %).

 

  • 26 procent oplever andre forbedringer som for eksempel at blive fri for store generaliserede anfald, færre anfald, eller at anfaldene bliver mindre voldsomme.

 

  • 9 procent siger, at de ikke har haft gavn af operationen.

 

  • Tre ud af 169 patienter har fået alvorlige fysiske sideeffekter af operationen i form af delvise lammelser. Det er 1,8 %.

 

  • I Danmark opereres der flere epilepsipatienter pr. indbygger end i Norge, Sverige og USA.

 

  • Der er ingen geografisk ulighed i andelen af patienter, der henvises til operation.

Kilde: “Efficacy of the Danish epilepsy surgery programme” 

Hvilke risici er der ved en operation?

Ved alle operationer er der risiko for komplikationer med fuld bedøvelse samt risiko for infektioner. Det gælder også ved operationer i hjernen. Dertil kommer naturligvis de risici, der er forbundet med selve indgrebet i hjernen, og de bivirkninger dette kan medføre.

Bivirkningerne er afhængige af, hvor i hjernen operationen er foretaget. Der er mellem 1-3%, som oplever alvorlige komplikationer i forbindelse med operationerne, f.eks. lammelse eller sprogforstyrrelser. Nogle reagerer med psykiske problemer f.eks. i form af depression efter operation. Depressionen er som regel forbigående, og fortager sig i løbet af de første uger eller få måneder efter operationen. Nogle vil opleve en forværring af indlærings- og hukommelsesproblemer, hvor andre opnår en bedret koncentration, og mærker øget energi. Umiddelbart efter operationen kan man have hovedpine og være svimmel.

Forløbet frem til en eventuel epilepsioperation

Du skal have en henvisning til enten Epilepsihospitalet Filadelfia eller Rigshospitalet.

Udredning med henblik på epilepsikirurgi består af en forambulant undersøgelse hos speciallæge med særlig viden inden for området. Du tilknyttes en gennemgående læge og sygeplejerske, og der planlægges derefter et tværfagligt udredningsforløb, der indeholder flg. undersøgelser:

Anfaldsoptagelser med EEG, f.eks. under døgnindlæggelse i epilepsi-overvågningsenheden (EMU), henvisning til MR-scanning af hjernen eventuelt inkl. SPECTscanning, evt. MEG-scanning, evt. intrakraniel registrering, øjenlægeundersøgelse og vurdering hos fysio- og ergoterapeut.

Før en eventuel operation foretages der neuropsykologiske undersøgelser samt en psykiatrisk vurdering af patienten. Resultaterne af disse undersøgelser ligger til grund for endelig indstilling til kirurgi i samarbejde med Rigshospitalet, hvor operationerne foretages.

De postoperative kontroller foretages på Epilepsihospitalet Filadelfia og Rigshospitalet. Forløbet gælder for henholdsvis børn og voksne.

I Danmark er det ”Epilepsikirurgigruppen” som er en tværfaglig repræsenteret gruppe af fagpersoner, som gennemgår alle patienter der indgår i kirurgiudredningsforløb, og som i sidste ende afgør, om du kan indstilles til operation.

Rigshospitalets hjemmeside med patientinformationer kan du læse mere om epilepsikirurgi og undersøgelser, herunder undersøgelse med intrakranielle elektroder.

Hvad med medicin, når man opereres?

Efter operationen fortsætter du med den medicinske behandling i mindst et par år, hvorefter du langsomt kan aftrappe medicinen. En del oplever, at de efter en operation fortsat må have medicinsk behandling, for at forblive anfaldsfrie.

Hvis man ikke kan opereres

Det er værd at være opmærksom på, at selvom undersøgelsesresultater måske viser, at du ikke er egnet til operation eller du selv vælger det fra, kan du alligevel profitere af den højspecialiserede medicinske vurdering, du får foretaget som led i det præoperative udredningsprogram. Enten ved en omlægning af medicinen eller informationer om og behandlingstilbud i forhold til ikke-medicinske behandlingsmuligheder, som eksempelvis vagus nerve stimulator og særlige diæter.


Læs mere om epilepsioperationer

image
Blad om operationer

Epilepsi nr. 2, 2015 handlede op epilepsikirurgi. En overlæge, vores sygeplejerske og patient fortæller om kirurgi. Læs hele bladet.

image
Lær mere om epilepsi

Der er mange former for epilepsi. Anfald kan være mange ting. Bliv klogere på behandlingen. Se hvad der foregår inde i hjernen og lær førstehjælp.

image
Få rådgivning om epilepsi

Medlemmer af Epilepsiforeningen kan få rådgivning om epilepsi hos vores sygeplejerske Camilla Skødt Jørgensen. Der er også andre steder, du kan få rådgivning.

Eksperternes oplæg, protokoller og andres hjemmesider

På Epilepsikonferencen 2018 holdt overlæge Lars Pinborg, Rigshospitalet, oplægget: ”Det danske epilepsikirurgiprogram; resultater og fremtid.” (pdf).

E-PILEPSY er et fælleseuropæisk projekt, hvis primære formål er at øge kendskabet og adgangen til operation for epilepsi i Europa.

På Epilepsikonferencen i 2016 holdt professor, overlæge og dr. med. Anne Sabers, Rigshospitalet oplægget Epilepsikirurgi – tanker om udviklingen i DK”

Ved en række informationsmøder om ikke- medicinsk behandling af epilepsi i 2011, holdt ledende klinisk specialesygeplejerske Ruth Thorgaard Jensen oplæg om epilepsioperation.

Der er god viden om kirurgi og udredningsforløbet i “Den fremtidige tilrettelæggelse af epilepsikirurgi Sundhedsstyrelsen, bebruar 2004

Det er der også i pdf’en “Protokol for udredning og behandling af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi i Danmark