Sådan sikres et godt sammenhængende forløb

I 2023 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten ”Epilepsi – anbefalinger for tværsektorielle forløb,” (pdf) hvor formålet er, at imødekomme udfordringerne med at sikre sammenhængende forløb, koordinere indsatser og dele viden, når det skal ske på tværs af aktører og sektorer, for mennesker med epilepsi og deres pårørende.

I rapportens sammenfatning oplistet de ti væsentligste anbefalinger, som kan udledes af den samlede rapport. Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med bidrag fra en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen.

De 10 anbefalinger

Vi gengiver her de ti anbefalinger og præsenter rapportens anbefalinger til faqlige indsatser på forskellige områder

  • 1. Behandlende afdeling/læge spørger, ved enhver relevant kontakt med patienten, ind til funktionsevnen, herunder kognitive og psykosociale vanskeligheder.
  • 2. Ved nedsat funktionsevne, herunder kognitiv funktionsevnenedsættelse, skal lægen, efter individuel vurdering, iværksætte eller henvise til yderligere udredning og behandling.
  • 3. Alle fagpersoner med kontakt til en person med epilepsi (fx lærere, pædagoger, sagsbehandlere, PPR5-medarbejdere, sundhedsplejersker, personale på bosteder og plejehjem), som bliver opmærksomme på (nytilkomne) symptomer på funktionsevnenedsættelse eller funktionstab, støtter personen, eller forældrene til barnet, i at kontakte læge eller andre relevante fagprofessionelle.
  • 4. Kommunen foretager en helhedsorienteret behovsvurdering og iværksætter indsatser, der ved behov koordineres på tværs af lovgivninger. Vurderingen foretages ved enhver relevant kontakt, uanset hvilken forvaltning, der er primær kontakt, om personen selv henvender sig til kommunen eller henvises fra en fagperson.
  • 5. Der bør være særlig opmærksomhed på ændring i behov ved overgange i personens liv (fx ved institutionsstart, fra institution til skole og videreuddannelse, fra barn til voksen, fra uddannelse til job, stressende livsbegivenheder mv).
  • 6. Der etableres faste arbejdsgange for udveksling af oplysninger om patientens helbred, herunder funktionsevne og indsatser, på tværs af sektorer og forvaltninger. Herunder beskrives det, hvilke kommunikationsværktøjer der anvendes.
  • 7. Behandlende afdeling/læge giver, som en fast del af kontakten til patient og pårørende, individuelt tilpasset information, som kan understøtte den enkeltes mestring af livet med epilepsi.
  • 8. Der bør være opmærksomhed på pårørende til mennesker med epilepsi og eventuelle behov for støttende indsatser.
  • 9. Alle fagpersoner med kontakt til en person med epilepsi er ansvarlige for, at personen med epilepsi (og evt. dennes pårørende) informeres og inddrages i beslutninger om eget forløb under hensyn til deres behov, præferencer og ressourcer.
  • 10. På botilbud, plejehjem o.l., hvor der bor personer med epilepsi, skal der foreligge en behandlingsplan fra behandlende læge

Faglig indsat på forskellige områder

Anbefalingerne er hentet fra rapporten kapitel 5, der beskriver udvalgte faglige indsatser, som kan være relevante for mennesker med epilepsi samt ansvarsfordeling ifm. indsatserne.

Generelle anbefalinger for faglige indsatser

Særligt om børn

Særligt om mennesker med udviklingshandicap

Særligt om ældre

Særligt om pårørende

Download kapitel 5 som pdf