Epilepsiforeningen støtter arbejdet med forskning og helbredelse af sygdommen epilepsi gennem  ”Inge Berthelsens legat – Fonden”

Fonden er stiftet på baggrund af en arv fra Inge Berthelsen. Egenkapitalen udgør ca. 10 millioner kr., hvoraf afkastet kan bruges til forskning og projekter efter formålet.

Siden 2010 er der således uddelt mere end fem millioner kroner til en række forskellige projekter, som forhåbentligt vil gøre en forskel for de mange, som trænger. Og vi ser frem til mange flere spændende projekter i årene fremover.

Regler for modtagelse af støtte fra ”Inge Berthelsens Legat – Fonden``

Generelle regler for modtagelse af støtte fra ”Inge Berthelsens Legat – Fonden”. Reglerne kan også downloades som pdf

Der uddeles som udgangspunkt støtte fra fonden hvert andet år.

Som bevillingsmodtager er du ansvarlig overfor Epilepsiforeningen og forpligter dig til, at bevillingen anvendes til det formål, den er givet til og at bevillingsbetingelserne overholdes.

Navn og bevillingsnummer anføres ved alle henvendelser.

Hvis bevillingen gives til forskning, herunder løn til forskeren, kan den kun komme til udbetaling, såfremt du er ansat i en forskningsinstitution, som foruden selve forskningsmiljøet også varetager administration af forskningskonti af faste bevillinger, og udbetaling/overførsler af løn, pension, feriepenge, skat.

I perioder med længerevarende sygdom/graviditet/barsel, er du forpligtet til at informere Epilepsiforeningen om sygdoms-/orlovsperioden. Når projektarbejdet genoptages, gives Epilepsiforeningen besked.

Epilepsiforeningens midler må ikke anvendes til administrationsgebyr eller anden type “overheads” i statens, i regionale eller kommunale institutioner.

Bevillingens anvendelse skal være påbegyndt indenfor 1 år og almindeligvis være brugt senest 5 år efter bevillingsdato. Herefter må man søge om forlængelse af perioden eller tilbagebetale den resterende sum.

Hvis projektets formål, fremdrift eller forløb af forskellige årsager afviger fra det ansøgte, skal bevillingsmodtager søge om tilladelse til dette i Epilepsiforeningen.

Der skal oprettes en særlig konto alene til Epilepsiforeningens bevilling. Der skal aflægges regnskab og fremsendes en rapport efter projektets afslutning. Regnskabet skal bestå af udskrifter fra selve lønsystemet/forskningskontoen. Regnskabet underskrives af bevillingshaver, som ansvarlig for, at bevillingsbetingelserne overholdes.

Ubrugte midler skal tilbagebetales til Epilepsiforeningen.

Ved publikationer/offentliggørelse skal det anføres, at projektet er støttet af Epilepsiforeningen. Særtryk af de efterfølgende videnskabelige publikationer sendes til Epilepsiforeningen.

Ved omtale af projektet i dagspressen skal det oplyses, at projektet er støttet af Epilepsiforeningen og orienteres derom.

Epilepsiforeningen forventer, at du medvirker ved et officielt arrangement ved overrækkelse af beløbet. Det forventes også, at der gives en kortfattet årlig afrapportering om projektets status. Vi forventer ligeledes, at du skriver en artikel til Epilepsiforeningens medlemsblad om resultaterne og perspektiverne ved projektets afslutning

Såfremt bevillingsbetingelserne ikke overholdes, har ansøger, vejleder og den institutionsansvarlige afskåret sig fra yderligere støtte fra Epilepsiforeningen, indtil forholdene er bragt i orden.

Kun medlemmer af foreningen kan modtage støtte fra Epilepsiforeningens forskningsmidler.

Ansøgningsprocedure til ”Inge Berthelsens legat – Fonden”

Ansøgningsproceduren kan også downloades som pdf.

Ansøgningen bør, afhængigt af formålet, som minimum indeholde følgende elementer:

Projektbeskrivelse:

Ansøgeren bedes fremsende en udførlig redegørelse for projektets baggrund; herunder eksempelvis hypoteseformuleringer, beskrivelse af materiale, metoder og statistiske overvejelser, vigtigste referencer samt ansøgerens praktiske muligheder for at gennemføre projektet.

Det skal fremgå af ansøgningen, om der er tale om et selvstændigt projekt, eller om der er tale om et projekt, der indgår som en del af et større forskningsprojekt.

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret tidsplan, herunder også overvejelser om, hvorledes projektet skal publiceres.

Begrund særskilt, hvorfor ”Inge Berthelsens legat – Fonden” søges.

Ansøgningen skal være underskrevet af ansøgeren. Endvidere skal underskrevet anbefaling/vurdering fra den forskningsansvarlige på afdelingen/institutionen medsendes.

Detaljeret budget for hele projektet.

Budgettet godkendes af instituttets/ afdelingens ansvarlige leder vha. underskriftsiden.

Curriculum vitae:

For ansøger samt vejleder (max. 2.500 karakterer pr. person). Til selve projektansøgningen anføres kun de 10 vigtigste publikationer inden for de seneste 5 år

Kort dansksproget lægmandsbeskrivelse og lægmandstitel: Ansøgeren bedes fremstille hypotesen i et alment forståeligt sprog og med en tidsplan for projektet. Lægmandsbeskrivelsen/titlen skal udformes, så den kan anvendes i aviser og blade. Epilepsiforeningen ønsker at promovere projekterne for lægfolk.

Generelle regler:

Vi vil afslutningsvist henlede opmærksomheden på de generelle regler for modtagelse af støtte fra Epilepsiforeningens forskningspuljer. De kan læses her på siden eller hentes som pdf.

Den færdige ansøgning sendes til:

Epilepsiforeningen
Store Gråbrødrestræde 10, 1.
5000 Odense C

Mærke: Fonden

Eller sendes elektronisk til: epilepsi@epilepsiforeningen.dk (I emnefeltet skrives: Fonden)

Tidligere modtager af Inge Berthelsens LegatHer

Her kan du læse om tidligere modtagere af vores forsknings legat og de projekter, vi har støttet.