Svar på spørgsmål om medicinsk cannabis

Der er betydelig interesse for medicinsk cannabis fra flere patienter, pårørende og fagpersoner. I det følgende vil vi forsøge at besvare nogle af de oftest stillede spørgsmål om medicinsk cannabis som epilepsibehandling.

Hvad er medicinsk cannabis?

Cannabisplanten indeholder hundreder af forskellige indholdsstoffer. Når man taler om medicinsk cannabis og epilepsibehandling, er de to indholdsstoffer cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabinol (THC), der oftest tænkes på.

CBD

CBD har ikke de stemningsændrende/euforiserende virkninger, der ofte er forbundet med cannabis.

THC

THC er den del af cannabisplanten, der får folk til at føle sig “høje”.

Hvad er Epilepsiforeningens holdning til medicinsk cannabis?

Epilepsiforeningen mener, at medicinsk cannabis skal være et tilbud til alle epilepsipatienter, der kan have gavn af det. Foreningen mener, at overvejelser om og behandling med medicinsk cannabis skal foregå under kontrollerede og trygge rammer i samarbejde med epilepsikyndige neurologer og neuropædiatere.

Her kan du læse hele Epilepsiforeningens holdning til medicinsk cannabis og forsøgsordningen.

Hvilke typer medicinsk cannabis er tilgængelige til behandling af epilepsi?

Medicinsk cannabis til epilepsibehandling bruges på nuværende tidspunkt, når andre godkendte behandlinger ikke har haft tilfredsstillende effekt. Det betyder at man typisk skal have afprøvet de relevante tilgængelige epilepsipræparater og/eller andre mulige behandlingsmetoder, før lægen afprøver medicinsk cannabis.

Hvis der bruges medicinsk cannabis til epilepsibehandling, ordineres der typisk magistrelt fremstillet medicinsk cannabis i form af CBD-olie. ”Magistrelt” betyder, at det er fremstillet på Glostrup Apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

Der er videnskabelig evidens for anfaldsdæmpende effekt ved behandling af visse epilepsi­diagno­ser/anfaldstyper med CBD-olie. Derfor bevilger Lægemiddelstyrelsen enkelttilskud til behandlingen, når lægen søger på baggrund af epilepsidiagnoserne Dravet- eller Lennox-Gastaut-syndrom samt til andre epilepsiformer, hvor anden medicin ikke virker.

Når der bevilges enkelttilskud, får du medicintilskud efter de almindelige regler, som du kender fra din epilepsimedicin. Det betyder du får tilskud til CBD-olien efter samme system som al anden epilepsimedicin.

Det er lægen, der skal søge om enkelttilskud til patienten hos Lægemiddelstyrelsen.

Udover den magistrelt fremstillede CBD-olie, forventes den britiske lægemiddelproducent GW Pharma at markedsføre et nyt receptpligtigt epilepsipræparat i 2019. Præparatet har været igennem alle de normale forsøg og godkendelsesprocedurer for medicin, og hedder ”Epidiolex”. Det aktive indholdsstof i medicinen er også her CBD fra cannabisplanten.

Hvordan er det med forsøgsordningen med medicinsk cannabis?

Den 1. januar 2018 igangsattes en fire-årig forsøgsordning, hvor alle landets læger fik mulighed for at udskrive recept på en række cannabis-produkter.

Lægemiddelstyrelsen har i tilknytning til forsøgsordningen skrevet en vejledning som læger kan orientere sig efter, hvis de over­vejer at udskrive medicinsk cannabis. Vejledningen kan læses på Læge­middelstyrelsens hjemmeside.

Epilepsi er ikke omtalt i vejledningen i sammenhæng med forsøgsprodukterne. Det er – lidt kort fortalt – Lægemiddelstyrelsens vur­dering, at forsøgsprodukterne alene er relevante at overveje til forskellige former for smertebehandling samt kvalme efter kemoterapi og at de alene bør bruges på voksne.

I Danmark er der samtidig fri ordinationsret og det betyder, at alle læger i princippet kan udskrive forsøgsordningens produkter til deres patienter – herunder også til epilepsipatienter – hvis lægen vil tage ansvaret for det.

Vedr. spørgsmål om patientforsikring ved forsøgsordningen skriver Patienterstatningen (den offentlige myndighed på området) følgende om emnet:

”Du kan søge erstatning for bivirkninger ved medicinsk cannabis. Det kan du, selvom medicinsk cannabis ikke er et godkendt lægemiddel.

Folketinget har nemlig besluttet, at patienter kan søge erstatning som en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der trådte i kraft den 1. januar.

Du kan søge erstatning for sjældne og alvorlige bivirkninger, der overstiger, hvad du skal acceptere, når du får medicinsk cannabis.

Men det skal være ordineret af en læge. Patienterstatningen dækker ikke skader fra medicinsk cannabis, som ikke er ordineret af en autoriseret sundhedsperson.”

Kilde: Patienterstatningen

Hvor henter jeg produkterne i forsøgsordningen?

Patienter, der har fået en recept på et cannabis-produkt hos lægen, kan købe det på apoteket. De aktuelle cannabisprodukter og priser i ordningen kan ses på hjemmesiden medicinpriser.dk. 

Hvad er er af tilskud til produkterne i forsøgsordningen?

Den 1. januar 2019 er indført en særlig tilskudsordning for de medicinske cannabisprodukter, der er omfattet af den fireårige forsøgsordning.

Borgere, der får ordineret medicinsk cannabis som led i forsøgsordningen, vil den 1. januar 2019 få tilskud. Tilskuddet bliver fratrukket automatisk ved købet på apoteket.

Lægemiddelstyrelsen har lavet et informationsark om tilskudsordningen til medicinsk cannabis i forsøgsordningen.

Tilskud til medicinsk cannabis købt i 2018 vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft i første kvartal 2019. Tilbagebetalingen vil ske automatisk til NemKonto.

Så meget kan man få i tilskud

  • 0-20.000 kr.: 50 % i tilskud med en egenbetaling på 10.000 kr.
  • Over 20.000 kr.: 0 % i tilskud og en egenbetling på hele beløbet.
  • Patienter med gældende terminalbevilling: 100 % i tilskud og ingen egenbetaling.

Hvad anbefaler det lægefaglige selskab på epilepsiområdet i Danmark?

Dansk Epilepsi Selskab har den 21. juni 2018 behandlet emnet medicinsk cannabis til epilepsibehandling på et møde, og kom frem til følgende faglige anbefaling til behandlere:

”Medicinsk Cannabis er forskellige præparater udvundet af Cannabisplanten. Præparaterne indeholder varierende koncentrationer af forskellige aktive/euforisende stoffer fra Cannabis-planten.

Oprenset CBD (cannabidiol) fra cannabisplanten kan i visse tilfælde have effekt og kan anvendes som supplerende behandling af epilepsi, hvis andre godkendte behandlinger ikke har haft tilfredsstillende effekt.

Dansk Epilepsi Selskab kan ikke anbefale nogen anden form for Medicinsk Cannabis til behandling af epilepsi”

Kilde: Epilepsiselskabet

Hvordan skal jeg forholde mig til reklamer og opslag på nettet?

Det er et meget vigtigt spørgsmål, da markedet er både uoverskueligt og nogle gange illegalt. Ofte kan informationerne om de enkelte produkter være svære at gennemskue. Det samme gælder i forhold til kvaliteten og indholdet i de produkter, der kan købes uden recept fra lægen.

Der er derfor al mulig grund til at advare om køb og brug af produkter uden din epilepsilæges vurdering og anbefaling, herunder også CBD-olie.

Hvis du vælger at bruge nogle af disse produkter til dig selv eller dit barn, er det meget vigtigt at du involverer og informerer din epilepsibehandler om det.

Produkterne kan i nogle tilfælde påvirke måden din eller dit barns epilepsimedicin virker på.

Det må kraftigt frarådes at stoppe behandlingen med traditionel medicin på egen hånd. Udtrapning af medicin på egen hånd og uden epilepsifaglig supervision er potentielt livstruende.

Hvad siger forskningen på området om medicinsk cannabis til epilepsibehandling?

Der har været meget forskning i medicinsk cannabis til epilepsibehandling de seneste år. De fleste studier har fokuseret på effekten af indholdsstoffet CBD hos børn med sjældne og alvorlige epilepsisyndromer.

Undersøgelser tyder på, at CBD kan være en effektiv behandling for nogle børn med svær epilepsi.

Der er dog også rapporteret om bivirkninger ved CBD-behandling. Typisk døsighed, diarré, nedsat appetit og træthed.

En særlig vigtig ting at være opmærksom på,er, når CBD tages sammen med konventionelle epilepsilægemidler. Niveauerne af epilepsilægemidlerne i blodet kan blive påvirket, hvilket potentielt kan få farlige konsekvenser. For eksempel kan personer, der tager CBD sammen med clobazam, (Frisium) have en ekstra sløvende effekt. Hos personer, der tager CBD og valproat, (Deprakine, Orfiril m.fl.) kan ses en ændring af leverfunktionen.

De fleste eksisterende undersøgelser har kigget på medicinsk cannabis som en tillægs-behandling til personer, der allerede tager en række epilepsilægemidler. Det betyder, at vi ikke ved, om medicinsk cannabis virker, når den tages alene.

Der har ikke været nogen undersøgelser, der sammenligner medicinsk cannabis med andre lægemidler, der allerede er godkendt til behandling af epilepsi.

Så man ved reelt ikke, om medicinsk cannabis som eneste behandling er mere eller mindre effektiv end anden epilepsibehandling. Man ved heller ikke, om det er mere eller mindre sikkert end andre epilepsibehandlinger.

Hvad med CBD og THC i kombination?

Det bliver løbende debatteret,  især på sociale medier, om et vist indhold af THC i CBD-produkter giver en ekstra behandlingsmæssig fordel ift. epilepsi.

Hidtil er der ikke fundet videnskabelig evidens for dette. Der er blandt behandlere på epilepsiområdet betydelig bekymring over THC´s indvirkning på hjernens udvikling og mental sundhed; især hos børn og unge. Herunder også bekymring for at THC potentielt kan fremprovokere epileptiske anfald som er set hos forsøgsdyr.

Det skal imidlertid nævnes at der d. 3. september 2018 blev afholdt en høring på Christiansborg om medicinsk cannabis. Her oplyste de hollandske sundhedsmyndigheder v/ Dr. Marco van de Velde, at der i 2019 bliver  påbegyndt forskning med henblik på at afdække evt. behandlingsmuligheder på epilepsiområdet med produkter indeholdende både CBD og THC.

Hvad gør Epilepsiforeningen omkring forskning på området?

Det er Epilepsiforeningens opfattelse, at der er brug for mere forskning for at kunne afgøre om produkter, der udover CBD også indeholder THC, er sikre og effektive til behandling af epilepsi.

Foreningen støtter generelt forskning på epilepsiområdet; herunder også gerne projekter omkring medicinsk cannabis til epilepsibehandling.

Siden 2010 er der således uddelt mere end fem millioner kroner til en lang række forskellige projekter på epilepsiområdet.

Forskere kan finde yderligere info om ansøgningsprocedure her.

Hvor kan jeg læse mere om medicinsk cannabis?

Har du yderligere spørgsmål til medicinsk cannabis?

Først og fremmest: Tal med din epilepsilæge. Epilepsi er ikke én sygdom og der er mange forskellige årsager, forløbsformer og prognoser. Derfor er dialogen mellem dig og din behandler meget vigtig.

Denne dialog er også helt central i nyt svar fra ministeren på området (pdf), hvor hun blandt andet pointerer følgende:

”Læger har således pligt til at indgå i dialog med epilepsipatienter, der ønsker behandling med medicinsk cannabis, herunder fuldspektret olie produkter, og henvise disse patienter til en kollega, hvis den behandlende læge ikke føler sig fagligt klædt på til at tage stilling til behandling.”

Lægemiddelstyrelsen har derudover et informationscenter, som man kan ringe til på tlf. 44 88 95 95 eller skrive til dkma@dkma.dk

Du kan også stille spørgsmål på styrelsens Facebook-side.

Tak til Helle Hjalgrim, speciallæge

Kvalitetssikringen af det sundhedsfaglige indhold er udført af Helle Hjalgrim, Speciallæge, Ph.d.