Medicintilskud

(Teksten er senest opdateret januar 2024)

Der findes to forskellige systemer, man kan få medicintilskud fra: Automatisk tilskud og kroniker tilskud. Dem ser vi nærmere på her. Vi ser også på forhøjet tilskud, enkelttilskud og på mulighederne for at få hjælp til egenbetalingen Tilskuddet kræver oftest at der er skrevet en recept.  Hvis der skrives recept på håndkøbsmedicin, kan det også blive tilskudsberettiget.

Automatisk tilskud

Det er det tilskud, som er ens for alle, der får tilskudsberettiget medicin. Tillige tildeles kronikertilskud automatisk, hvis du opfylder betingelserne, mens lægen skal søge om evt. enkelttilskud og forhøjet tilskud.

Sundhedslovens tilskudsmuligheder kaldes det ”behovsafhængige medicintilskudssystem”.

Systemet er bygget op på den måde, at jo mere tilskudsberettiget medicin du køber, desto højere tilskud får du.

Satser for automatisk medicintilskud til voksne over 18 år 2024 (før tilskud er fratrukket)

Tilskuddet i procent er afhængig af de årlige medicinudgifter per person i tilskudspriser

  • 0 – 1.075 kr. = 0% i tilskud

 

  • 1.075 – 1.805 kr. = 50% i tilskud

 

  • 1..805 – 3.915 kr. = 75% i tilskud

 

  • 3.915 – 21.298 = 85% i tilskud

 

  • 21.298 = 100% med egenbetaling på kr. 381 pr. måned i gennemsnit svarende til kr. 4.572

Satser for automatisk medicintilskud til børn og unge under 18 år 2024 (før tilskud er fratrukket)

Tilskuddet i procent er afhængig af de årlige medicinudgifter per person i tilskudspriser

  • 0 – 1.075 kr. = 60% i tilskud

 

  • 1.075 – 1.850 kr. = 60% i tilskud

 

  • 1.805 – 3.915 kr. = 75% i tilskud

 

  • over 3.915 –  26.085 kr. = 85% i tilskud

 

  • Over 26.085 kr. = 100% i tilskud med egenbetaling på kr. 381,25 pr. måned svarende til kr. 4.572

Kronikertilskud

Hvis du er berettiget til kronikertilskud, tildeler apoteket det automatisk. Lægen skal altså ikke søge om kronikertilskud.

Du er berettiget til kronikertilskud, hvis du i 2024 indkøber tilskudsberettiget medicin for mere end kr. 21.298 til voksne og kr. 26.085 til børn og unge under 18 år (2024). Med kronikertilskud får du 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger kr. 21.298 for voksne eller kr. 23.520, til børn og unge under 18 år (2024).

Det svarer til en egenbetaling på kr. 4.572 opgjort i tilskudspriser pr. år, når tilskuddet er trukket fra. Du kan dermed højst få en egenbetaling på kr. 4.572 om året, forudsat at du køber den billigste medicin. Hvis du køber den billigste medicin er det ligegyldigt, om medicinpriserne stiger, din egenbetaling vil ikke blive større end kr. 4.572 årligt (2024).

Det er kun tilskudsprisen, der tæller med i din saldo i det Centrale Tilskuds Register (CTR) over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i en periode på ét år.

Køber du ikke den billigste medicin, stiger din egenbetaling, da du selv skal betale hele forskellen fra prisen på den billigste medicin.

Du får tilskud til al tilskudsberettiget medicin, du køber på recept, og dermed ikke kun medicin til kroniske sygdomme.

(Kilde: Lægemiddelstyrelsen)

Voksne kan i resten af 2024 modtage kronikertilskud, når der er indkøbt medicin for mere end kr. 21.298 og børn, når der er indkøbt medicin for mere end kr. 26.085.

.

Hvad er CTR?

Hvis du får medicintilskud, bliver du registreret i CTR. Her står, hvor stort et beløb du i alt har købt tilskudsberettiget medicin for inden for en periode på ét år – også kaldet en tilskudsperiode.

Din CTR-saldos størrelse har betydning for, hvor meget du får i tilskud. Jo mere tilskudsberettiget medicin du køber, jo mere får du i tilskud, se ovenfor.

I CTR registret kan man se følgende:
• Tilskudsprisen for hvert enkelt medicinkøb, du har foretaget.
• Hvor stort et beløb, der er givet i tilskud.
• Hvilken dato du købte din første tilskudsberettigede medicin og dermed startede din tilskudsperiode.
• Hvilket apotek du handlede på.
• Om du har bevillinger af medicintilskud (enkelt-, forhøjet- eller terminal).
• Om du har henstandsordning med et apotek.
• Om du har helbredstillæg fra din kommune.

For at få det fulde tilskud til medicin skal du købe den billigste medicin i den gruppe, din medicin tilhører. Hvis du vælger en dyrere medicin, f.eks. originalpræparatet, skal du selv betale hele forskellen mellem den billigste medicin og den du har valgt. Der ydes altså kun tilskud til den billigste medicin i en gruppe, hvilket kaldes tilskudsprisen. Se nedenfor om muligheden for forhøjet tilskud, hvis ikke du tåler den billigste medicin.

I denne pdf fra Lægemiddelstyrelsen kan du læse mere om CTR. (Kilde: Lægemiddelstyrelsen)

Min medicin er steget i pris

Man kan blive vældigt overrasket over sin egenbetaling, når man står på apoteket og prisen på den vanlige medicin er steget voldsomt. Vær opmærksom på, at i sidste ende kommer du ikke til at betale mere i egenbetaling end du er vant til – forudsat du vælger den billigste medicin – da tilskudssystemet betyder, at din egenbetaling på et år ikke overstiger kr. 4.572 (2024) for voksne og kr. 4.572 (2024) for børn og unge under 18 år.

Men egenbetalingen her og nu kan stige indtil du når grænsen for kronikertilskud. Hvis du vil undgå de til tider store udsving nu og her i egenbetaling til medicin, kan du lave en aftale med apoteket om henstandsordning, hvis du opfylder betingelserne, se næste afsnit om henstandsordning.

Henstandsordning ved høj egenbetaling

Hvis du forventer, at din CTR-saldo bliver kr. 21.298 (2024) for voksne og kr. 26.085 (2024) for børn i løbet af dit tilskudsår, kan du få en henstandsordning med apoteket. En henstandsordning er en aftale mellem en borger og et apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede medicin betales i 12 lige store dele. Egenbetalingen for 2024 er på kr. 4.572. Det vil sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver på kr. 381 (2024). Dette beløb er ikke inklusive eventuelle gebyrer apoteket måtte have.

Hvem kan få en henstandsordning?
• Alle borgere som har eller forventer at få store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler har mulighed for at indgå en aftale om henstandsordning.
• Hvis din CTR-saldo i det seneste tilskudsår oversteg det fastsatte egenbetalingsloft, kan du i dette tilskudsår få en henstandsordning.
• Hvis du forventer at få store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler i den kommende tid har du også mulighed for at indgå en henstandsaftale.
• Apoteket kan hjælpe med at beregne dine kommende udgifter.
• Du kan kun have en henstandsordning på et apotek ad gangen, og du kan ikke få en ordning, hvis du tidligere har misligholdt en aftale. Disse oplysninger henter apoteket i det Centrale Tilskudsregister

Henstandsordningen vil altså medføre at du betaler et fast beløb til apoteket hver måned uanset om du køber medicin den pågældende måned eller ej. Det vil også betyde, at hvis du ikke køber den billigste medicin i den gruppe, du skal have medicin fra, skal du afregne forskellen mellem den billigste medicin og den, du har valgt, direkte til apoteket. Hvis du køber tilskudsberettiget medicin på andre apoteker, skal du selv lægge ud. Når tilskudsåret er slut, får du beløbet refunderet på det apotek hvor du har henstandsordning.
En henstandsordning kan til enhver tid opsiges. Apoteket opgør da kontoen, og en eventuel difference udlignes. Apoteket registrerer i det Centrale Tilskudsregister at aftalen er ophørt.

Hvis du ønsker at indgå en ny aftale med et andet apotek, kan det umiddelbart herefter lade sig gøre.

Aftalen kan også stoppes, hvis du misligholder din betalingsaftale med apoteket.

Hjælp til egenbetaling af medicin til børn

Hvis barnet opfylder betingelserne for at få dækket merudgifter jfr. §86 i Barnets Lov, kan der søges om dækning af egenbetaling til epilepsimedicin. Først fratrækkes tilskud efter sundhedsloven, herunder forhøjet tilskud samt enkelttilskud. Det betyder, at hvis der er mulige tilskud, din læge ikke har søgt om, skal du bede lægen søge om dem. Herefter er der en månedlig udgift til medicin på kr. 381 (2024), forudsat at det er den billigste medicin, der er indkøbt hver gang, og at der er søgt om alle tilskudsmuligheder. Det beløb, der er tilbage i egenbetaling, er det beløb, du kan forvente, kan dækkes efter servicelovens §86 i Barnets Lov, hvis barnet i øvrigt er berettiget til dækning af merudgifter.

Læs om merudgifter til børn her (Kilde: Barnets Lov §86)

Hjælp til egenbetaling af medicin til voksne

Hvis du opfylder de øvrige betingelser for dækning af merudgifter jfr. servicelovens §100, kan du få dækket egenbetaling til epilepsimedicin, efter fradrag af tilskud efter sundhedsloven, hvis kommunen vurderer, at medicinen er livsnødvendig for dig eller at din tilstand forværres, hvis ikke du får medicinen.

Det betyder, at er der mulige tilskud, din læge ikke har søgt, skal du bede lægen søge det samtidigt med, at du skal indkøbe den billigste medicin i en tilskudsgruppe. Herefter er der en månedlig egenbetaling på kr 381 (2024), og det er den, du kan søge om dækning af som en merudgift, hvis du i øvrigt er berettiget til dækning af merudgifter efter servicelovens §100.

Læs om merudgifter voksne her. (Kilde: Lov om social service §100.)

Hvis du ikke er berettiget til dækning af merudgifter, kan du søge om dækning af egenbetaling efter aktivlovens §§ 82. Om du kan få hjælp efter den paragraf afhænger af dine økonomiske forhold. (Kilde: Lov om aktiv Socialpolitik)

Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge om helbredstillæg efter pensionslovens §14a. Helbredstillægget kan ydes til pensionister, der har en likvid formue på under 99.200 kr. (2024) og begrænsede indtægter ved siden af pensionen. Ansøgning om helbredstillæg indgives til kommunen. Helbredstillægget dækker op til 85 pct. af pensionistens egne udgifter.

Der vil fortsat kunne ydes personlig tillæg efter pensionslovens paragraf 14 til dækning af den del af udgiften, der ikke dækkes med helbredstillæg. Altså de sidste 15 procent. Men her vil kommunen også nøje vurdere, om du selv kan afholde udgiften.

Enkelttilskud, hvis medicinen ikke er tilskudsberettiget

Lægen kan søge om enkelttilskud, hvis der ikke er tilskud til den medicin, du er ordineret. Det betyder, at den medicin, du har enkelttilskud til, bliver tilskudsberettiget og indberettes til ctr-registret som anden tilskudberettiget medicin.

På bevillingen står der, hvilken medicin, du har fået enkelttilskud til. Bevillingen gælder dog også medicin med andre navne, hvis de bare indeholder samme virksomme stof og indtages på samme måde.

Du kan få enkelttilskud med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at hvis du har købt medicinen, før du fik bevillingen, kan du efterfølgende få udbetalt det tilskud på apoteket, som du med bevillingen har ret til at få. Medicinen skal være udskrevet på recept.

Du skal have kvitteringer med for den medicin, du har købt, når du henvender dig på apoteket. Apoteket vil så indberette købene til CTR, og du vil få udbetalt det beløb, du evt. har ret til.

Der kan højest gives enkelttilskud med 180 dages tilbagevirkende kraft.

Forhøjet tilskud hvis du ikke kan tåle kopipræparater

Apoteket skal udlevere det billigste alternativ, når der findes flere forskellige receptpligtige varianter af lægemidlet med samme aktive indholdsstof. Du kan læse mere om kopi- eller substituerbar medicin her.

Lægemiddelstyrelsen giver mulighed for at din læge kan søge om forhøjet tilskud til dig, hvis lægen kan påvise at du ikke kan tåle andet end et helt bestemt produkt. Det er Lægemiddelstyrelsen der afgør, om du har så store problemer med den substituerede medicin at du kan få forhøjet tilskud. Det gør de primært ved at se på, om du får allergi, bivirkninger, eller behandlingssvigt i form af anfald, på grund af indholdet i den billigste medicin.

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen meget gerne ser både manglende virkning og bivirkninger indberettet på meldenbivirkning.dk. eller ved telefonisk kontakt.