Støttemuligheder til tandbehandling

Afhængigt af din situation, kan du eventuelt få hjælp til dækning af tandskader. Hjælpen vil dels afhænge af om skaden er opstået i forbindelse med anfald, og dels af dine økonomiske forhold.

Skader opstået i forbindelse med anfald

Du kan få økonomisk støtte efter Sundhedslovens §135 stk. 2 til tandproteser i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af skader på tænder, mund eller kæber, der er opstået ved et epileptisk anfald.

Der kan først og fremmest ydes økonomisk hjælp til skader, der skyldes fald eller kraftpåvirkninger under krampeanfald. Skaderne vil typisk være ødelagte kroner eller tandrødder, tandtab m.m.

Støtten er ikke indkomstafhængig.

Hvordan får jeg støtte til tandbehandling efter anfald?

Skaden skal være sket i forbindelse med anfald, og der kan ikke gives støtte til skader, der kan henføres til brugen af medicin. Der kan heller ikke ydes støtte til operative indgreb, tandregulering eller løbende forebyggende eller behandlende tandpleje.

Det er kommunen, der skal bevilge støtten til behandlingen. Din tandlæge kan lave et overslag over prisen for udbedring af skaden, som sendes til kommunen. Tandlægen skal dokumentere, at skaden er sket ved et epileptisk anfald, og kommunen skal have lægelig dokumentation for, at du har epilepsi.

Kommunen  – og eventuelt tandlægekonsulent – vurderer på, hvad kommunen vil give støtte til. Du kan vælge en anden behandling end den, kommunen vil give støtte til. Du skal så selv betale forskellen mellem det, kommunen vil give støtte til og den behandling, du selv vælger.

Reglerne gælder for skader opstået efter den 1. februar 2013.

Vær opmærksom på, at du ikke kan klage over den støtte kommunen bevilger – eller ikke bevilger – til dig efter Sundhedslovens §135 stk. 2.

Der er stadig kommuner, som ikke er bekendte med, at det er kommunen, der administrerer reglerne om tilskud til tandbehandling i forbindelse med et epileptisk anfald. Det er erfaringen, at det letter sagsbehandlingen, hvis du tager en kopi af det vedtagne lovforslag med til kommunen og viser frem.

Er der andre muligheder for støtte til tandbehandling?

 Ja, der er forskellige muligheder for at søge støtte til betaling af nødvendig tandbehandling, også selv om skadet ikke er sket i forbindelse med anfald.

Hvis du ikke kan få støtte til dine udgifter til tandbehandling efter Sundhedsloven, f.eks. fordi dine tandproblemer ikke er opstået i forbindelse med anfald, eller er opstået inden loven trådte i kraft den 1. februar 2013, eller du ikke har andre muligheder for at få betalt behandlingen, f.eks. gennem en forsikring, er der mulighed for at søge kommunen om tilskud til behandlingen, hvis du ikke har midler til selv at betale for nødvendig behandling.

Jeg har indtægt fra løn, dagpenge, førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 eller andet

Du kan søge om støtte til tandbehandling via aktivlovens 82, som er indkomstafhængig. Det vil sige, at eventuelt tilskud afhænger af dine økonomiske forhold, og om du har mulighed for selv at afholde udgiften, eksempelvis via en afdragsordning. Kommunen vil foretage en beregning af dine udgifter, hvor kun såkaldte godkendte udgifter indgår i beregningen. Det er husleje, nødvendige forbrugsafgifter m.m., som sammenholdes med dine indtægter. Man vil ud fra det overskud, der er tilbage, vurdere på, om det er muligt at du – eventuelt med afdragsordning – selv kan afholde udgiften.

Du skal som udgangspunkt søge kommunen om bevilling inden tandbehandlingen foretages.

personer, som modtager ydelser på niveau med selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan søge om tilskud til alle former for tandpleje efter aktivlovens §82 a.

Kommende ordning med tilbud om gratis tandpleje til unge 18-21 årige

“Medio 2022 træder en ny ordning i kraft for unge mellem 18 og 21 år, hvor de tilbydes gratis tandpleje. Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025. Når ordningen er fuldt indfaset i 2025 udvides fritvalgsordningen for 16-17-årige til at dække 16-21-årige. Det vil sige, at de unge vælger selv om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen.”

Personer, der er 18 år til og med 24 år kan få tilskud til dækning af 100 pct. af deres udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Personer, der er 25 år til og med 29 år, og som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke danskbonus, eller uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg, kan få tilskud til dækning af 100 pct. af deres udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Personer, der er 25 år eller derover, og som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og danskbonus, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller barselstillæg samt andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan få tilskud til dækning af 65 pct. af deres udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Jeg er førtidspensionist

Er du førtidspensionist og tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge om tilskud via helbredstillægget. Tilskuddet kan maximalt udgøre 85% af udgiften. Der kan søges personligt tillæg til de resterende 15%. Tilskuddet afhænger af din formue, som ikke må overstige kr. 99.200 (2024).