Hvad kan jeg få af økonomisk hjælp til tandbehandling?

Tilskud til tandbehandling ved epilepsi

Afhængigt af din situation, kan du eventuelt få hjælp til dækning af tandskader. Hjælpen vil dels afhænge af om skaden er opstået i forbindelse med anfald, og dels af dine økonomiske forhold.

Skader opstået i forbindelse med anfald

Du kan få økonomisk støtte efter Sundhedslovens §135 stk. 2 til tandproteser i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af skader på tænder, mund eller kæber, der er opstået ved et epileptisk anfald.

Der kan først og fremmest ydes økonomisk hjælp til skader, der skyldes fald eller kraftpåvirkninger under krampeanfald. Skaderne vil typisk være ødelagte kroner eller tandrødder, tandtab m.m.

Støtten er ikke indkomstafhængig.

Hvordan får jeg støtte til tandbehandling efter anfald?

Skaden skal være sket i forbindelse med anfald, og der kan ikke gives støtte til skader, der kan henføres til brugen af medicin. Der kan heller ikke ydes støtte til operative indgreb, tandregulering eller løbende forebyggende eller behandlende tandpleje.

Det er kommunen, der skal bevilge støtten til behandlingen. Din tandlæge kan lave et overslag over prisen for udbedring af skaden, som sendes til kommunen. Tandlægen skal dokumentere, at skaden er sket ved et epileptisk anfald, og kommunen skal have lægelig dokumentation for, at du har epilepsi.

Kommunen  – og eventuelt tandlægekonsulent – vurderer på, hvad kommunen vil give støtte til. Du kan vælge en anden behandling end den, kommunen vil give støtte til. Du skal så selv betale forskellen mellem det, kommunen vil give støtte til og den behandling, du selv vælger.

Reglerne gælder for skader opstået efter den 1. februar 2013.

Vær opmærksom på, at du ikke kan klage over den støtte kommunen bevilger – eller ikke bevilger – til dig efter Sundhedslovens §135 stk. 2.

Der er stadig kommuner, som ikke er bekendte med, at det er kommunen, der administrerer reglerne om tilskud til tandbehandling i forbindelse med et epileptisk anfald. Det er erfaringen, at det letter sagsbehandlingen, hvis du tager en kopi af det vedtagne lovforslag med til kommunen og viser frem.

Er der andre muligheder for støtte til tandbehandling?

 Ja, der er forskellige muligheder for at søge støtte til betaling af nødvendig tandbehandling, også selv om skadet ikke er sket i forbindelse med anfald.

Hvis du ikke kan få støtte til dine udgifter til tandbehandling efter Sundhedsloven, f.eks. fordi dine tandproblemer ikke er opstået i forbindelse med anfald, eller er opstået inden loven trådte i kraft den 1. februar 2013, eller du ikke har andre muligheder for at få betalt behandlingen, f.eks. gennem en forsikring, er der mulighed for at søge kommunen om tilskud til behandlingen, hvis du ikke har midler til selv at betale for nødvendig behandling.

Jeg har indtægt fra løn, dagpenge, førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 eller andet

Du kan søge om støtte til tandbehandling via aktivlovens 82, som er indkomstafhængig. Det vil sige, at eventuelt tilskud afhænger af dine økonomiske forhold, og om du har mulighed for selv at afholde udgiften, eksempelvis via en afdragsordning. Kommunen vil foretage en beregning af dine udgifter, hvor kun såkaldte godkendte udgifter indgår i beregningen. Det er husleje, nødvendige forbrugsafgifter m.m., som sammenholdes med dine udgifter. Man vil ud fra det overskud, der er tilbage, vurdere på, om det er muligt at du – eventuelt med afdragsordning – selv kan afholde udgiften.

Hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau, og du efter en økonomisk beregning af din og eventuel samlevers/ægtefælles økonomi ville være berettiget til kontanthjælp, kan du være omfattet af personkredsen, der kan modtaget hjælp i henhold til aktivlovens §82a.

Modtager du ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, der svarer til hvad du ville have fået, hvis du havde modtaget kontanthjælp, kan du få tilskud til den del af regningen, der overstiger kr. 600 på et år.

Jeg er førtidspensionist

Er du førtidspensionist og tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge om tilskud via helbredstillægget. Tilskuddet kan maximalt udgøre 85% af udgiften. Der kan søges personligt tillæg til de resterende 15%. Tilskuddet afhænger af din formue, som ikke må overstige kr. 89.800 (2020).