Tilskudsmuligheder

Medicintilskud er et eksempel på kompensationen for ekstraudgifter. Men det kan også dreje sig om støtte til indirekte ekstraudgifter, man kan få, når man har epilepsi og oplever at have manglende muligheder i forhold til hvad andre kan. Eksempelvis kan der være nogle studerende, som ikke kan varetage et job ved siden af deres studier pga. deres epilepsi.

Tilskud til merudgifter for voksne

Hvis du har epilepsi og er i alderen fra 18 år og indtil folkepensionsalderen, kan du søge kommunen om et tilskud til at dække de ekstra udgifter, som epilepsien giver i dagligdagen.

Tilskud til børn med epilepsi

Har man et barn med epilepsi, kan man søge kommunen om tilskud til barnet/familien, så man har udgifter på samme niveau som andre, og kan leve så normalt som muligt.

Man kan for eksempel søge om dækning af merudgifter til at dække de ekstra udgifter, der opstår i dagligdagen som følge af epilepsien. Man kan også søge tilskud til dagtilbud, aflastning, tabt arbejdsfortjeneste og støtte til hjælpemidler.

Tabt arbejdsfortjeneste

I visse situationer kan man søge kommunen om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets Lov paragraf 87 – og det betyder, at kommunen erstatter enten hele eller dele af det faktiske indtægtstab man har, når man ikke får sin løn.

Man kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, deltid eller enkelte dage/timer.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan i visse situationer gives til folk over 18 år, som har behov for omfattede pasning og pleje i hjemmet. Der kan gives BPA efter Servicelovens §95 eller efter §96. Fælles for ordningerne er, at de tager udgangspunkt i din selvbestemmelse, så du kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

Her ser vi på, hvad der kan gives støtte til via Servicelovens §95, hvad der kan støttes via §96, og hvad forskellene på §95 og §96 er.

Omsorgsdage for pårørende

Hvis du er lønmodtager, kan du få op til fem dages fravær om året uden løn til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person i samme husstand som dig, hvis pågældende har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Medicintilskud

Der findes to forskellige systemer, man kan få medicintilskud fra: Automatisk tilskud og kroniker tilskud. Dem ser vi nærmere på her. Vi ser også på forhøjet tilskud, enkelttilskud og på mulighederne for at få hjælp til egenbetalingen Tilskuddet kræver oftest at der er skrevet en recept.  Hvis der skrives recept på håndkøbsmedicin kan det også blive tilskudsberettiget.

Økonomisk hjælp til tandbehandling

Afhængigt af din situation, kan du eventuelt få hjælp til dækning af tandskader. Hjælpen vil dels afhænge af om skaden er opstået i forbindelse med anfald, og dels af dine økonomiske forhold.

Råd om livet med epilepsi
Må jeg motionere?
Må man drikke alkohol?
Kan vi få børn?
Må man køre bil?
Hvad kun udløse anfald
Kontakt rådgivningen