Kan jeg - eller mit voksne barn - få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)?

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan i visse situationer gives til folk over 18 år, som har behov for omfattede pasning og pleje i hjemmet. Der kan gives BPA efter Servicelovens §95 eller efter §96. Hvilken paragraf, du kan få BPA efter afhænger dels af dit aktivitetsniveau, dels af om du kan være arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. Det afhænger også af, om din kommune kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for dig på anden måde.

Her ser vi på, hvad der kan gives støtte til via Servicelovens §95, hvad der kan støttes via §96, og hvad forskellene på §95 og §96 er.

Hjælp efter Servicelovens §95, kontant tilskud

Måske kan du få hjælp til ansættelse af privat(e) hjælper(e), hvis du har en varigt nedsat funktionsevne og har behov for hjemmepleje mere end 20 timer om ugen og kommunen ikke kan stille hjælpen til rådighed. Tilskuddet kan i særlige situationer udbetales til en nærtstående. I praksis er det §95 stk. 3, mennesker med epilepsi og deraf følgende vanskeligheder benytter sig af med hjælp fra familien, når du er over 18 år, og du og din familie foretrækker, at du stadig har ophold i hjemmet. Ofte sker det med ansættelse af én eller begge forældre, der tillige kan fungere som arbejdsleder for de ansatte hjælpere.

Ordningen kan suppleres med for eksempel aflastning og socialpædagogisk støtte.

Hvad siger loven?

§95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §83 og §84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

§83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde:
1) personlig hjælp og pleje,
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
3) madservice.

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

§95 Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

§95 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende.

§95 Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

§95 Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v.

Du finder Serviceloven her

Hvordan udmåles hjælpen?

Hjælp efter §95 udmåles som der efter servicestandarden udmåles hjemmehjælp bortset fra, at der skal ses individuelt på tidsforbrug til enkelte pleje- og pasningsopgaver. Forstået på den måde, at der ikke blot kan afsættes de sædvanlige antal minutter til de enkelte plejeopgaver, der skal vurderes konkret og individuelt på behovet.

Kan jeg få hjælp døgnet rundt?

Efter §95 kan du kun få hjælp (bevilget timer) til at udføre egentlige pleje- og pasningsopgaver for dig, altså helt konkrete opgaver. Det betyder, at det ikke er muligt at udmåle hjælp til overvågning, som du måske kan have behov for på grund af din epilepsi. Årsagen er en dom i 2015, hvor Højesteret afgjorde, at der ikke er lovlig mulighed for at udmåle hjælp til overvågning. Herefter er kommunerne nødt til at rette ind efter Ankestyrelsens principafgørelse, rettens afgørelse medførte. Epilepsiforeningen har i januar 2017 været til foretræde for Social- og sundhedsudvalget på Christiansborg i anledning af, at der ikke kan gives timer til overvågning.

Det er dog vedtaget, at der til unge i alderen fra 18 år til og med 23 år kan udbetales tilskud til ansættelse af hjælpere til natlig overvågning. Hvis der efter lægelig vurdering er tale om livstruende sygdom, kan ordningen forlænges med 2 år. Man skal være opmærksom på, at forældrene ikke kan ansættes til at varetage den natlige overvågning. Tilskuddet til ansættelse af natlige hjælpere til overvågning udbetales fortsat til den nærtstående eller den forening, der modtager tilskud til ansættelse af hjælpere i dagtimer. Ordningen forudsætter, at man er berettiget til hjælp efter serviceloven §95 stk. 3.

Hjælp efter Servicelovens §96

Hjælp efter §96 kan du måske få, hvis dit hjælpsbehov ligger ud over, hvad der kan ydes efter §95 og hvis du er i stand til selv at være arbejdsleder. Du skal selv kunne påtage dig arbejdsgiveransvaret, medmindre du videregiver det til en nærtstående, forening eller privat virksomhed. I princippet kan der udmåles timer til at dække hele døgnet, hvilket betyder, at hele dit behov for hjælp dækkes af ordningen, herunder også overvågning, hvis det er nødvendigt.

§96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2: Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

Hvad er forskellen på Servicelovens §95 og §96?

Herunder gennemgår vi punkt for punkt den forskel, der er på bevilling af henholdsvis §95 og §96.

Hvor ydes hjælpen

§95, stk. 2 omfatter den hjælp, der skal gives i selve hjemmet.

§96 omfatter hjælp både i hjemmet og uden for hjemmet. det vil sige at ledsagelse ud af hjemmet er omfattet af hjælpen.

Omfanget af behovet for hjælp hos ansøgeren

Efter §95, stk. 2- 3 er der tale om personer, der har behov for hjælp i hjemmet i mere end 20 timer om ugen, men ikke med et så massivt hjælpebehov som forudsættes i § 96.

§96 er rettet mod personer, der som udgangspunkt har mere massive og sammensatte hjælpebehov.

Hvilke opgaver kan afhjælpes?

Efter § 95 kan der kun ydes hjælp til konkrete opgaver i form af personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Der kan ikke bevilges støtte til overvågning, hvor hjælperen alene iagttager borgeren, se principafgørelse 63-15. Der kan i særlige tilfælde bevilges rådighedstimer.

Hjælpen efter §96 omfatter personlig hjælp og pleje, praktiske opgaver, overvågning og ledsagelse udenfor hjemmet. Der kan bevilges rådighedstimer.

Kan værge eller nærtstående indtræde i borgerens sted og overtage funktionen som arbejdsleder?

Ja, hvis der gives støtte efter §95 – jævnfør §95 stk. 3.

Nej, hvis der gives støtte efter §96. I følge §96 stk. 2 skal borgeren selv være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne, Det betyder, at en værge og/eller nærtstående ikke kan indtræde i borgerens sted efter denne bestemmelse. Se herom i principafgørelse 18-18.

Kan hjælpen medtages under midlertidigt ophold i udlandet?

Hjælp efter § 95 kan ikke medtages under midlertidigt ophold i udlandet, da udlandsbekendtgørelsen udtømmende opregner de bestemmelser, der kan medtages.

Hjælp efter § 96 kan medtages under midlertidigt ophold i udlandet, jf. udlandsbekendtgørelsens §1 , hvorfor personer, der modtager støtte efter denne bestemmelse, kan medtage hjælpen. Se principafgørelse 178-12 .

Du kan også læse om det i bekendtgørelsen om om social service under midlertidige ophold i udlandet