Frivillighåndbogen

Det er tanken at du kan bruge siden og Frivillighåndbogen (pdf) som et opslagsværk i dit frivillige arbejde. Mangler du svar på noget, kan du altid kontakte Janni på landskontoret, janni@epilepsiforeningen.dk, så skal vi nok forsøge at hjælpe dig.

Generelt om det frivillige arbejde i foreningen

Man kan være frivillig på flere forskellige måder i Epilepsiforeningen.

De fleste er det gennem det lokale kredsarbejde, mens andre er det via deres valg til hovedbestyrelsen, via ungdomsudvalget, diagnosegrupper som Dravet Danmark, som praktikant på landskontoret eller på anden vis.

Opgaverne i det lokale kredsarbejde er fastsat i foreningens vedtægter, og består kort fortalt af at man skal repræsentere Epilepsiforeningen i kredsens geografiske område, arrangere sociale aktiviteter, understøtte netværk samt afholde oplysningsaktiviteter. Og i øvrigt arbejde indenfor rammerne af Epilepsiforeningens aktivitetsplan, som vedtages på landsmødet hvert andet år.

Kredsene står således for hovedparten af de sociale medlemsaktiviteter, der afvikles landet rundt. Nogle afholder kredsene selv, mens andre planlægges og afvikles i et samarbejde mellem flere kredse.

På foreningens hjemmeside, kan man se en oversigt over de aktuelle aktiviteter, under fanen “arrangementer”.

Interessepolitisk arbejde som frivillig – lokalt og centralt….

 Epilepsiforeningen er medlem af to paraplyorganisationer: Danske Handicaporganisationer (DH) og Danske Patienter (DP).

Det er som oftest herigennem Epilepsiforeningen opnår politisk indflydelse; både centralt, men også lokalt.

Er du interesseret i interessepolitisk arbejde for Epilepsiforeningen, er der flere muligheder:

 • Centralt udpeges der med jævne mellemrum repræsentanter for Epilepsiforeningen til at sidde i ministerielle arbejdsgrupper, råd, nævn, bestyrelser eller lignende.

Nogle gange besættes disse poster med frivillige, andre gange med nogle af foreningens ansatte. Det afhænger af opgavens karakter.

De pågældende poster indstilles man til af den til enhver tid siddende landsformand, som i samarbejde med foreningens direktør, afgør hvem der har de bedste kompetencer til den pågældende opgave.

 • Lokalt er der mulighed for at repræsentere Epilepsiforeningen i det lokale DH-arbejde. DH udpeger nemlig repræsentanter til en række forskellige poster i kommuner og regioner; eksempelvis lokale handicapråd.

Gennem disse forskellige råd, kan du få direkte indflydelse på din kommunes handicappolitik, og det er vigtigt! For det er kommunerne, der træffer alle nære beslutninger, der vedrører mennesker med handicap.

Der findes en lokal DH-afdeling i alle landets kommuner, og det er DH´s medlemsorganisationer, der indstiller folk til bestyrelserne.

Hvis du synes det lyder spændende, og vil du være med til at påvirke den politiske retning i din egen kommune, skal du kontakte formanden for din kreds i Epilepsiforeningen. Det er nemlig din lokale kreds, som indstiller dig til de lokale poster i DH-systemet.

Kredsarbejde

Generalforsamlinger

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, som skal afvikles hvert år inden d. 1. marts.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Drøftelse af aktiviteter i kredsen
7. Budget
8. Valg af bestyrelse herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Behandling af indkomne forslag
12. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal fremsættes skriftligt og være kredsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan kun fremsættes af medlemmer, der har stemmeret.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel via foreningens medlemsblad og hjemmeside.

Stemmeret på generalforsamlingen kræver medlemskab af foreningen, og kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Valgbare til tillidsposter i kredsen er stemmeberettigede, myndige personlige medlemmer samt op til 2 personer fra hvert husstandsmedlemskab.

Se detaljeret beskrivelse af kredsforeningernes opgaver og rammer i vedtægtens §11 – §16 (pdf)

Efter generalforsamlingen og konstituering af betyrelsen skal bestyrelsens sammensætning indberettes til landskontoret på denne formular:

Formularen til kredsindbetning finder du her.

Referater fra møder

 Hovedbestyrelsen har besluttet, at referater fra møder i hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, ungdomsudvalget og kredsene offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Kredsene indsender referater fra kredsgeneralforsamlingen til landskontoret mhp. arkivering.

Kredsene kan med fordel satse på beslutningsreferater ud fra følgende skabelon (wordark): sagshoved, sagsfremstilling, (evt. drøftelse), beslutning.

Selve udformningen af kredsbestyrelsesreferaterne vil således – såfremt bestyrelsen vælger det – kunne have karaktér af beslutningsreferater.

Alle referater sendes til landskontoret til margit@epilepsiforeningen.dk, som herefter uploader dem på hjemmesiden.

Økonomien i kredsarbejdet

Kredstilskud

Hver kreds modtager automatisk kredstilskud fra landsforeningen to gange om året:

 • I maj måned udbetales kr. 10.000 som et standardtilskud. Bemærk, at heraf er kr. 2.000 øremærket til opsparing til indkøb af it-udstyr, bærbar pc, tablet mv.
 • I november udbetales et supplerende beløb som beregnes på følgende måde: 10% af kredsens medlemstal ganget med 250.

Hvilke midler kan man søge lokalt?

Generelt kan kredse søge lokale små fonde, banker, butikker og enkelte spillesteder om støtte til aktiviteter. Derudover kan man med fordel søge især to andre puljer:

Paragraf 18 midler:

18 midler er penge, som landets kommuner hvert år skal uddele til frivilligt socialt arbejde. Alle frivillige foreninger i kommunen kan således typisk søge om tilskud til deres aktiviteter.

Kommunerne bestemmer selv, hvordan puljen fungerer og søges, men der er typisk en vejledning på de enkelte kommuners hjemmeside sammen med et ansøgningsskema eller for ansøgning online. Her fremgår det også, hvad der kan søges til i kommunen.

Vær opmærksom på om der er ansøgningsfrister eller ej på puljerne. Også for regnskabsaflæggelse i forbindelse med en evt. bevilling.

DH lokalpuljen:

Lokalpuljen er en pulje, som støtter det lokale frivillige foreningsliv inden for handicapområdet.

Alle lokale handicaporganisationer og handicapforeninger kan søge puljen til aktiviteter. Bemærk dog, at de lokale DH-afdelinger kan ikke søge puljen.

Der ydes støtte til aktiviteter, der har til formål at styrke det lokale handicappolitiske arbejde. Det kan fx være kurser, temadage, møder med lokalpolitikere og aktiviteter, der skaber synlighed om handicap i befolkningen

Ansøgningsfrist og skema udsendes fra DH centralt en gang om året. Dette får I besked om via landskontoret.

Sociale aktiviteter og netværksaktiviteter:

Epilepsiforenigens forretningsudvalg udarbejder en samlet plan for kurser og de landsdækkende sociale aktiviteter, der finansieres via handicappuljen.

Foreningens kredse opfordres til at udbygge samarbejdet på tværs af geografi og sociale aktiviteter:

Kredsene opfordres til at være særligt opmærksomme på muligheden for at etablere netværk for målgruppen; eksempelvia familier med børn med epilepsi, grupper for børn hvor forældrene har epilepsi eller voksne med epilepsi

Der er vigtigt, at aktiviteterne er åbne for alle medlemmer, medmindre der er særlige målgrupper for aktiviteten (eksemplevis voksenkursus).

Epilepsiforeningens aktivitetspulje:

Epilepsiforeningen har en intern aktivitetspulje, som har til formål er at understøtte NYTÆNKENDE aktiviteter i Epilepsiforeningen samt aktiviteter, der fremmer foreningens generelle formål.

Det er forretningsudvalget, der træffer afgørelse om støtten efter ansøgning fra kredse og ungdomsudvalg. Bemærk: Såfremt medlemmer af forretningsudvalget er involveret i ansøgningen og/eller aktiviteten, er de inhabile i beslutningsproceduren.

Aktiviteterne som støttes skal være åbne for alle foreningens medlemmer landet rundt. Der kan dog være særlige forhold, som naturligt afgrænser aktiviteter for eksempelvis diagnose- eller interessegrupper.

Der bør tilstræbes en egenbetaling i aktiviteterne.

Der skal aflægges en kort og uformel evaluering af støttede aktiviteter. Her lægges vægt på:

 • Deltagerantal
 • Deltagernes oplevelse
 • Arrangørernes oplevelse

Evalueringsskemaer til formålet udarbejdes ad hoc af landskontoret.

Forud for en ansøgning til aktivitetspuljen skal kredsen som udgangspunkt have afsøgt muligheden for at få bevilget penge via de kommunale § 18 midler, samt den nye lokalpulje under DH forud for en ansøgning til aktivitetspuljen. Ved ansøgninger fra Epilepsiforeningens kredse vil kredsens formuen indgå i vurderingen før evt. bevilling.

Ansøgningsformularen findes her

Hjælp til regnskab og revision

Alle kredse kan vælge om foreningens bogholder Janni Bagge skal fungere som kasserer for kredsen. Dette er typisk, hvis man ikke ønsker eller ikke er i stand til at besætte kassererposten på anden vis.

Derudover har kredsene også et stående tilbud om, at bogholder Janni Bagge kan påtage sig revisionsopgaven, såfremt der er behov for det. Vi ved erfaringsmæssigt, at især de to poster ofte kan være lidt svære at få afsat.

Kredsene bedes alle benytte samme regnskabsskabelon. Se skabelonen her (exeldkokument). Hvis du ikke kan downloade skabelonen, kan det bestilles hos Janni janni@epilepsiforeningen.dk

Indberetning til SKAT:

Når der købes konsulenttimer eller foredragsholder til arrangementer i kredsen, er det vigtigt, at konsulenten eller foredragsholderen skriver en faktura til kredsen, som indeholder cpr.nr. eller cvr.nr.

Dermed er det konsulenten/foredragsholderen selv, der har pligten til at indberette beløbet til SKAT.

Kredsen kan ikke indberette B-indkomst eller andre honorarer, da den ikke har ansatte og ikke har nogen forpligtelser overfor staten og SKAT i øvrigt.

Regler for kredsenes egenkapital

 Foreningens hovedbestyrelse har fastsat en vejledende kredsformuegrænse (fri egenkapital) på 75.000 kr. for kredsene.

Formålet er at signalere til foreningens kredse, at pengene som stilles til deres rådighed så vidt muligt, skal ud og arbejde for medlemmerne.

Der er al mulig grund til at gå offensivt til værks i en tid, hvor vi ønsker medlemsvækst og aktiviteter. Her har kredsene både en vigtig funktion og et tilhørende ansvar.

Omvendt er der også brug for, at kredsene kan tænke sig om, og ikke bruge pengene uforsvarligt.

Børneattester

Epilepsiforeningen indhenter børneattest på alle frivillige, som deltager i foreningens aktiviteter, hvor der deltager børn og unge under 15 år. Det er foreningens direktør, som indhenter børneattesten på baggrund af samtykkeerklæringen fra frivillige i foreningen. Der skal som udgangspunkt indhentes en fornyet børneattest hvert 3. år.

Hvad angår ansatte i foreningen: Her skal børneattesten som udgangspunkt indhentes, såfremt de ansatte kan/vil få direkte kontakt til børn og unge under 15 år.

Såfremt man ikke ønsker at afgive en børneattest, eller såfremt en frivillig evt. har en påtegning, kan man ikke deltage i aktiviteter, hvor der indgår børn og unge under 15 år.

Læs mere i dette dokument om hvordan det praktisk foregår, og hvordan kredsen generelt skal forholde sig.

Brug af Landskontorets fagpersoner i forskellige sammenhæng

Landskontorets personale – og her især rådgiverne – bliver af og til inviteret til at holde oplæg på kredsenes arrangementer.

Hovedbestyrelsen har vedtaget følgende rammer for dette:

 • Kredsene kan gratis trække på foreningens rådgivere ved afvikling af større arrangementer og kurser. Dette omfatter som udgangspunkt ikke generalforsamlinger, da det erfaringsmæssigt kun i meget begrænset omfang har trukket ekstra deltagere.
 • Kredsene betaler transporten for rådgiverne efter det gældende regelsæt. Derudover sørger kredsene for overnatning til rådgiverne såfremt dette er nødvendigt.
 • Kredsene bedes huske på at give rådgiverne en erkendtlighed på linje med den praksis de generelt har for oplægsholdere, som ikke skal have honorar.
 • Alle forespørgsler om brug af rådgiverne til arrangementer går gennem direktøren, som træffer den endelige beslutning om rådgiverne kan deltage.

Denne beslutning tages på baggrund af en konkret vurdering og prioritering af rådgivernes arbejdsbyrde på det pågældende tidspunkt.

 • Det kan anbefales kredsene at planlægge og sende forespørgsler om brug af rådgiverne i rigtig god tid.

I maj måned udbetales kr. 10.000 som et standardtilskud. I november udbetales et supplerende beløb som beregnes på følgende måde: 10% af kredsens medlemstal ganget med 250.Hvad angår alle øvrige aktører som ønsker at trække på rådgiverne:

Her fastholdes den eksisterende betaling som hidtil:

 • Kredsenes arrangementer: Kredsen betaler den ansattes transport + evt. overnatningsudgifter.
 • Eksterne samarbejdspartneres arrangementer: Der betales for transport samt 1.375 kr./time for deltagelse i arrangementet samt forberedelse.

Årshjul

Datoer for blandt andet bladudgivelser og møder i FU og HB kan du se i Epilepsiforeningens årshjul for 2024

Kredsens adgang til medlemssystemet Membersite

Hvem har adgang til Membersite?

Forretningsudvalget beslutter, hvem der i kredsbestyrelsen kan have adgang til Membersite.

Membersite er her  hvor kredsbestyrelsen formand og næstformand kan se forskellige oplysninger om deres egne medlemmer. En kreds kan KUN se data fra egne medlemmer.

Der er lavet en guide til kredsen om brugen af Membersite (pdf).

Min forening

Under fanen ”Min forening” finder kredsen de faciliteter, som Membersitet er bygget op omkring. Fanerne beskrives i de efterfølgende afsnit.

 • Medlemslister

Medlemslisten trækkes under fanen medlemmer og indeholder oplysninger om navn, adresse, telefon og mail. Der kan derudover trækkes en rapport over medlemmernes data som:

  • Fødselsår
  • Køn

Oplysningerne om medlemmernes epilepsibaggrund videresendes via kontoret til enten kredsformand eller næstformand.

Ud fra disse oplysninger kan kredsen tilrettelægge arrangementer mv. til forskellige målgrupper.

 • Send SMS

Det er muligt at sende en SMS til medlemmerne.

SMS bruges indtil videre alene som påmindelse samt advisering af kommende arrangementer. Man bedes huske, at man kun må sende til dem, der har givet tilsagn.

Der er forbundet en omkostning pr. SMS på 20 øre pr. sendt SMS. De skal betales af kredsen. Primært vil denne funktion blive brugt i forbindelse med rykkerprocedure på landskontoret og ved påmindelse til deltagere på arrangementer.

 • Send e-mail

Under fanen mail, kan kredsen nemt og hurtigt danne en mail til alle kredsens medlemmer, hvor en mailadresse er oplyst.

Alle adresse lægges helt automatisk bcc i mailen, som er i tråd med GDPR’s regler.

 • Medlemsbevægelser

Her kan kredsen følge med i det aktuelle medlemstal for kredsen samt ind- og udmeldelser.

 • Udvalgsposter

Her er det muligt at fjerne/lukke og oprette et medlem af kredsbestyrelsen. Det er typisk efter en generalforsamling, hvor nye er kommet ind i bestyrelsen, at denne fane rettes til med de siddende medlemmer i kredsbestyrelsen.

 • Find udvalgsposter

Her kan der søges på alle kredse, hvis man ønsker at finde telefon eller mail på et bestyrelsesmedlem i en anden kreds (eller i sin egen).

 • Indmeld medlemmer

Under denne fane er det muligt for en kreds at indmelde nye medlemmer.

 • Arrangementer

Når en kreds vil oprette et arrangement, som skal i kalenderen på hjemmeside, skal der benyttes en skabelon. Denne skabelon er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Arrangementet bliver oprettet på landskontoret og i tæt dialog med kredsen.

Er der deltagerbetaling på arrangementet kan denne køres gennem landskontoret, som så vil overføre deltagerbetalingen til kredsen i en kadence som aftales.

Fordele:

 • Kredsen kan rekvirere en deltagerliste på landskontoret
 • Der kan sendes programmer mv. ud til alle deltagere automatisk
 • Deltagerlisterne kan skrues sammen, så oplysninger om kørestolsbrugere, allergier, kosthensyn mv. kan ses på den. Alle disse personfølsomme oplysninger, må ikke sendes til andre end arrangøren og skal slettes, når arrangementet er afholdt.
 • Medlemmerne betaler med det samme. Det er lettere end efterfølgende at skulle i netbanken
 • Systemet bliver brugt fuldt ud; f.eks. medlemmernes færden i foreningens arrangementer

Ønsker kredsen selv at stå for det, oprettes arrangementet på hjemmesiden, og kredsen står så efterfølgende selv for at holde styr på tilmeldinger, betalinger mv.

GDPR – Persondata

Forordning om databeskyttelsesregler trådte i kraft den 25. maj 2018. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk, hvor der også ligger andre gode vejledninger.

Mange af reglerne, principperne og begreberne er ikke nye, men forordningen indeholder også nye regler, der skal styrke beskyttelsen af personoplysninger.

Det kan være svært at vurdere, hvad man må og ikke må. Er man i tvivl, så kontakt endelig landskontoret.

Hvad er en personoplysning?

En almindelig personoplysning kan f.eks. være:

 • Navn og adresse
 • Fødselsdato
 • Skat
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold

En følsom personoplysning er:

 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data, biometrisk data med henblik på entydig identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller orientering

Cpr.nr. er et dansk identifikationsnummer og fremgår ikke af forordningen. Det er muligt for Danmark selv at fastsætte regler for det. Benyttes cpr.nr. eller personfølsomme oplysninger i en mail, skal denne krypteres.

Hvordan må kredsen bruge medlemmernes oplysninger?

Der er seks grundlæggende principper for, hvordan man må behandle personoplysninger.

 • Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
 • Formålsbegrænsning
 • Dataminimering
 • Rigtighed
 • Opbevaringsbegrænsning
 • Integritet og fortrolighed

Disse seks punkter skal Epilepsiforeningen leve op til. Det er beskrevet i foreningens privatlivspolitik, hvordan vi håndterer disse data, og privatlivspolitikken ligger på foreningens hjemmeside.

Se mere på frivillghed.dk

Kryptering og sletning af mails

Oprettes der en mail, hvori personfølsomme oplysninger fremgår, så skal mailen krypteres (se vejledning for, hvordan en krypteret mail oprettes). Besvares en mail, når den er krypteret, bliver al korrespondancen i krypteret tilstand.

Landskontoret har følgende procedure for sletning for personfølsomme mails: Denne kan man med fordel lægge sig op af:

  • En personfølsom mail skal slettes seneste ét år efter at mailen er sendt, eller når ”sagen” er afsluttet.
  • Afsæt gerne to årlige slettedage i bestyrelsen.

Facebook, nyhedsbrev, hjælp til kredse

Når I skal reklamere for arrangementer

Når I udfylder formularen til landskontoret med oplysninger om arrangementet, kan I samtidig bestille forskellige former for reklame for arrangementet. I kan vælge en eller flere af disse ting:

 • Opslag på hjemmesiden
 • Boost på Facebook
 • Opslag du kan slå op på Facebook (billede med tekst i billedet)
 • Nyhedsbrev til kredsmedlemmer
 • Annonce i Epilepsibladet

 

Tip til gode nyhedsmail eller –breve

Hvis I selv vil lave nyhedsmail eller -breve er her nogle tips.

 • Indholdet skal være relevant for medlemmerne og ikke bare for bestyrelsen
 • Emnefeltet i mailen afgør om man gider åbne det
 • Giv artiklerne overskrifter i stil med dem aviser laver, så de fortæller, hvad man kan opleve på arrangementet og ikke bare hvad emnet for arrangementet er
 • Gør teksten let og overskuelig for læseren. Brug mange underafsnit, giv underafsnittene overskrifter og brug bullits
 • Test altid alting på en mobil: Langt hovedparten læser endten nyhedsbrevet her eller via en tablet.
 • Husk GDPR – folk skal kunne afmelde sig nyhedsbrevet.
 • Sov på det inden du trykker send

I kan sende indholdet af nyhedsbrevet til landskontoret Per Vad på landskontoret pervad@epilepsiforeningen.dk, så vil han sætte det op i Mailchimp og sende det ud til kredsens medlemmer.

Facebook politik:

 Hovedbestyrelsen har vedtaget følgende rammer for kredsenes Facebook grupper

 • Alle kredse skal bruge deres kredsnavn + det dertilhørende logo på deres Facebook-profil og (evt.) hjemmesider.
 • Alle kredse bør vælge et coverfoto som signalerer enten det geografiske område kredsen repræsenterer eller fællesskab. Kredsene bør så vidt det overhovedet er muligt konsekvent undgå at blande ikke-epilepsispecifikke budskaber ind i de fotos man har som cover; det skal være klokkeklart, at man kommer ind på en side som tilhører en specifik patientforening.
 • Alle kredse skal gøre foreningens kommunikationsmedarbejder Per Vad til medadministrator på deres side, som en sikkerhed for kredsen og landsforeningen.
 • Derudover skal kredsen sikre at have mindst en administrator på siden, der samtidig er medlem af bestyrelsen. Dette skal sikre bestyrelsen adgang til siden, hvis administrator pludseligt forsvinder.
 • Alle kredse skal oprette deres Facebook-grupper som en gruppe – ikke som en side eller en person.
 • Per Vad (pervad@epilepsiforeningen.dk) yder gerne bistand til kredsene, hvis de oplever vanskeligheder i forbindelse med ovennævnte proces.

Få arrangement på hjemmesiden

Når en kreds vil oprette et arrangement, som skal i kalenderen på hjemmeside, skal der benyttes denne formular.

Når I udfylder formularen til landskontoret med oplysninger om arrangementet, kan I samtidig bestille forskellige former for reklame for arrangementet

Medlemsbladet Epilepsi

Deadlines til medlemsbladet Epilepsi:

Deadlines for indsendelse af kredsstof, annoncer mv. til medlemsbladet Epilepsi fremgår af årshjulet, som udsendes til alle kredsformænd i starten af året.

Det fremgår også af årshjulet, hvornår bladene bliver leveret til medlemmerne.

Annoncepriser til bladet:

Hovedbestyrelsen har fastsat følgende betaling for annoncer til medlemsbladet ”Epilepsi”

1/1 side 12.000 kr. + moms = 15.000 kr.

½ side 6.400 kr. + moms = 8.000 kr.

1/3 side 6.100 kr. + moms = 6.375 kr.

¼ side 3.400 kr. + moms = 4.250 kr.

1/8 side 1.760 kr. + moms = 2.200 kr.

1/16 side 960 kr. + moms = 1.200 kr.

Bemærk: Kredse kan gratis få max 1/8 sideannonce. Ønskes en større annonce, betales 25% af den gældende annoncepris for ekstra størrelse (ud over 1/8).

Dvs.:

En helsides annonce: 3.200 kr.

En halv side: 1.325 kr.

En tredjedels side: 1043,75 kr.

En fjerdedels side:  512,50 kr.

Praktisk omkring materialer og merchandise

Oplysningsmaterialer:

 • Pjecer: Alle Epilepsiforeningens pjecer er tilgængelige på hjemmesiden og i webshoppen.

Når der kommer nye eller opdateres pjecer, sendes disse til kredsene. Ønsker kredsen flere eksemplarer bestilles de gratis på landskontoret.

 • Medlemsbladet Epilepsi: 10 stk. af medlemsbladet bliver automatisk sendt til kredsformanden ved hver udgivelse. Ønskes der flere eksemplarer, bestilles disse også på landskontoret.

Bladet bliver også sendt fra landskontoret til en række sygehuse, institutioner mv.

Merchandise

Foreningen har forskelligt merchandise, som kredsene kan rekvirere til kredsarbejdet. Nogle af disse er gratis:

 • Bolsjer
 • Vognpoletter
 • Plastposer
 • Kuglepenne

Aktuel merchandise som kredsen skal betale kostprisen for:

 • Løbetrøjer
 • Klistermærker

Ved at kontakte landskontoret kan man få tilsendt grafik- og billedfiler med foreningens logo, der kan bruges på materialer, man selv vil lave.

Hvor kan jeg hente inspiration og hjælp?

Ud over at jeres egen organisation naturligvis altid gerne vil forsøge at hjælpe jer, findes der også andre gode instanser og steder som kan være værd at holde lidt øje med, tilmelde sig nyhedsbreve fra og så videre:

Det er eksempelvis:

 • Jeres lokale frivilligcenter: Stort set alle kommuner har et frivilligcenter. Har kan man hente sparring, låne lokaler og generelt deltage i tværgående samarbejder med andre foreninger lokalt. Og ofte er de meget billige eller helt gratis at få hjælpen fra.

I kan finde en samlet oversigt over frivilligcentrene her.

 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Her kan man hente et væld af god information og deltage i rigtigt gode kurser. Og det kan anbefales at tilmelde sig deres nyhedsbrev.
 • Man kan abonnere på gratis nyhedsbreve hos Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter samt Epilepsinyhedsbrevet (der udgives af Filadelfia).

Landskontoret

Landskontorets personale varetager en række opgaver i foreningen; opgaver som fastlagt med afsæt i de prioriteringer for driften, som landsmødet og hovedbestyrelsen vedtager i henholdsvis visions- og aktivitetsplanen samt de årlige budgetter.

Aktuelt har kontoret følgende opgaver:

 • Allround foreningsadministration: Administration af medlemssystemet Membercare og økonomisystemet Navision, opkrævninger, restancer, medlemsservice, lønadministration.
 • Administration af organisationen: økonomi, GDPR-arbejde og vejledninger, møder, konferencer, kursus- og synlighedsaktiviteter, allround betjening af de politiske led, støtte og vejledning til frivillige og kredse
 • Kommunikationsarbejde: nyheder og informationsarbejde (pjecer, blad, web, SoMe), synlighedsaktiviteter, kampagner
 • Professionel rådgivning af medlemmer ved socialrådgiver, sygeplejerske, advokat (ift. arv og skifte) samt forsikringsamarbejdspartnere.
 • Generelt interessepolitisk arbejde; herunder samarbejde med Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og ISOBRO.
 • Ulandsarbejde
 • Administration af fonden ”Inge Berthelsens legat”

Personalet på landskontoret finder I under ”Kontakt” på hjemmesiden.

Telefontiden på kontoret er aktuelt mandag kl. 9-14, tirsdag-onsdag kl. 9-14, torsdag kl. 9-12 og 13-16 samt fredag kl. 9-12.

Rådgiverne træffes tirsdag og torsdag i telefontiden, og man skal som udgangspunkt være medlem for at benytte foreningens rådgivning.

Konflikthåndtering

Der kan naturligvis opstå situationer, hvor man bliver uenige om forskellige ting og emner. Det er dog vigtigt, at uenigheder ikke vokser til noget større end allerhøjest nødvendigt.

Så forsøg derfor at løse tingene i fred og fordragelighed, og husk, at vi kommer med meget forskellige baggrunde, forudsætninger og ressourcer. Og epilepsi i familien eller hos en selv, giver jo ikke ligefrem altid mere energi til dagligdagen; så forsøg at holde lidt ”elastik” i dialogen med hinanden. Demokrati i en forening kan godt være en svær størrelse, men hvis man forsøger at komme alle parter lidt i møde, og er man i stand til at indgå kompromisser, så kan man nå langt.

Hvis tingene ikke umiddelbart kan løses, bør man tage kontakt til landsformanden eller direktøren, som herefter vil forsøge at finde en løsning på udfordringerne i samarbejde med de involverede parter.

Dokumenter, skabeloner, skemaer og attester