Reglerne for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

I visse situationer kan man søge kommunen om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets Lov §87 – og det betyder, at kommunen erstatter enten hele eller dele af det faktiske indtægtstab man har, når man ikke får sin løn.

Man kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, deltid eller enkelte dage/timer.

Eksempler på situationer, hvor tabt arbejdsfortjeneste kan være relevant:

Hvis barnet skal ledsages til kontrol for sin epilepsi mere end 2-3 gange årligt. Vær obs på, at der kun kan ydes tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er tale om et fravær i betydeligt omfang. Det afhænger af en konkret vurdering, om der er tale om fravær i betydeligt omfang. Et fravær svarende til sammenlagt 2-3 arbejdsdage om året anses ikke for at være fravær af betydeligt omfang. Det betyder, at hvis der er ydet tabt arbejdsfortjeneste i 2 timer ad gangen til ledsagelse til ambulante undersøgelser og kontroller, kan det ske mange gange, inden det overstiger 2-3 arbejdsdage om året.

Hvis barnet skal indlægges på sygehus på grund af epilepsi og lægen vurderer, at det er nødvendigt at én eller begge forældre er med.

Hvis man pga. barnets epilepsi er nødt til at passe barnet derhjemme; hvis barnet for eksempel ikke kan komme i daginstitution og/eller skole.

Hvis barnets epilepsi reelt set umuliggør, at man kan passe sit arbejde – eksempelvis hvis barnet er urolig om natten grundet sin epilepsi og det medfører, at man ikke får sovet.

Det er et krav for at få bevilget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, at det er nødvendigt at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er forældrene, der står for pasningen. Det vil sige, at du kan komme ud for, at kommunen vil vurdere på, om det er mere hensigtsmæssigt, at barnet passes af en barnepige. I langt de fleste tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at det er forældrene der passer barnet, men muligheden for pasning ved barnepige kan eventuelt komme på tale, hvis du ikke kan få fri for arbejde eller bare gerne vil arbejde uden for hjemmet.

Hvor meget kan man få i tabt arbejdsfortjeneste?

Forældre som uafbrudt i løbet af 2010 har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i et eller andet omfang, kan få dækket det samlede faktiske indkomsttab.

For alle andre ansøgere gælder det, at der er et loft over ydelsen på maksimalt kr. 35.247 kr. (2024). Dette beløb reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der betales skat af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Der beregnes derudover bidrag til pensionsordning, som udgør 10 % af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.

Udbetalingen afhænger af, hvor mange timer man visiteres til, som igen afhænger af hvor mange timer kommunen vurderer, at der er behov for, at barnet passes i hjemmet eller ledsages til indlæggelse/undersøgelser eller ambulant behandling.
I udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fratrækkes eventuelt sparede udgifter ved at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det kan eksempelvis være sparede udgifter til transport til og fra arbejde og betaling for daginstitution.

Hvordan søger jeg om tabt arbejdsfortjeneste?

Ved ansøgning er det er god idé at beskrive forholdene ret minutiøst, hvilke opgaver foretager man med barnet, hvornår og hvorfor? Eksempelvis er det vigtigt at beskrive, hvis ikke barnet kan være i daginstitution. Forvent endvidere at kommunen vil indhente lægelige oplysninger, der beskriver barnets helbredsmæssige forhold.

Det er et krav for at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, at du kan dokumentere, at du mister løn, eller at du ikke kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi barnet skal passes i hjemmet.

Det er den seneste lønindtægt, der beregnes tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af. Hvis du ikke er i arbejde, er det alligevel den seneste lønindtægt, der lægges til grund for beregningen. Det vil sige, at man ikke beregner tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af Statens Uddannelsesstøtte, dagpenge og lignende. Hvis kommunen ikke har et grundlag for at beregne din tabt arbejdsfortjeneste, kan der tages udgangspunkt i, hvad det vil koste at få en hjemmehjælper til at passe barnet. Kun hvis du gennem mange år har modtaget kontanthjælp og kun har meget sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet, kan kompensation for tabt arbejdsfortjeneste beregnes på baggrund af kontanthjælp.

Hvis din indtægt sædvanligvis overstiger 35.247 kr. (2024) om måneden, skal du være opmærksom på, at du altså mister indtægt, når du overgår til tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du skal have tabt arbejdsfortjeneste på mindre end fuld tid, fastsættes det udbetalte beløb forholdsmæssigt ud fra maxbeløbet.

Kan begge forældre få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Forældrene kan dele den bevilgede tabte arbejdsfortjeneste, men som udgangspunkt udbetales kun for 37 timer om ugen.

Som udgangspunkt udbetales der kun kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til én forældre ad gangen. Hvis den er bevilget til ledsagelse af barnet til undersøgelser og kontroller m.v.. kan der dog være situationer, hvor der er behov for begge forældres tilstedeværelse, eksempelvis i forbindelse med indlæggelse, hvor begge skal have samme vigtige informationer om behandling m.v. Det anbefales at få lægen til at beskrive nødvendigheden af begge forældres tilstedeværelse.

Kan man få feriepenge af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Man får ikke feriepenge af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, men man er berettiget til et ferietillæg. 1.januar, hvert år, skal kommunen udbetale et tillæg til ferieformål på 1% af bruttoydelsen i det foregående kalenderår uanset omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det kan være enkelte dage/timer, fuld tid o.s.v.

Ophører tabt arbejdsfortjeneste med nogle eller alle timer, skal kommunen udbetale 12,5 % i ferietillæg af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted. Beløbet skal udbetales 1. maj det efterfølgende kalenderår.

Som udgangspunkt kan du ikke modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens Barnets Lov §87 og feriegodtgørelse efter ferieloven samtidigt. Kompensationen skal derfor normalt stoppes i den periode, der svarer til de udbetalte feriepenge. Dette gælder dog ikke, hvis feriegodtgørelsen eller ferietillæg udbetales som følge af feriehindring. Når feriegodtgørelse udbetales som følge af en feriehindring, har der ikke været afholdt ferie. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal derfor ikke nedsættes med sådanne udbetalinger. Det fremgår af principafgørelse 11-15.

Hvad er feriehindring?

Af ferielovens § 38 fremgår, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til lønmodtageren. Det fremgår af bekendtgørelse om ferie, at særlige forhold efter ferielovens § 38 er pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven.”

Hvad hvis grundlaget for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder/varslingsperiode?

Tabt arbejdsfortjeneste er en fortløbende ydelse, som kommunen ikke kan stoppe uden at der er foretaget en vurdering af, at der er grundlag for at ændre eller måske stoppe bevillingen. Ofte indsættes en stopdato i udbetalingssystemerne, som kan bevirke, at du ikke får udbetalt den tabt arbejdsfortjeneste, du er bevilget. Hvis ikke du har fået oplysning om, at den tabte arbejdsfortjeneste er stoppet, er det en administrativ stopdato. Så må du have fat i kommunen, som hurtigst muligt skal udbetale den tabte arbejdsfortjeneste, du er berettiget til; ydelsen kan kun stoppes efter det er vurderet, at der er grundlag for ændring i bevillingen. Det vil sige, at grundlaget er bortfaldet, f.eks. ved at der ikke længere er behov for at barnet passes i hjemmet. Vær i øvrigt opmærksom på, at kommunen ikke kan forpligtes til at refundere evt. udgifter, du har haft, fordi den tabte arbejdsfortjeneste ikke kom til udbetaling rettidigt.

Hvis kommunen vurderer, at grundlaget for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste er bortfaldet, har du, hvis der er tale om en væsentlig nedgang i timer eller ordningen helt stopper, en varslingsperiode på 14 uger. Det vil sige, at du først efter 14 uger skal starte arbejde igen – det er den tid du har til at indrette dig på, at du igen skal på arbejde og træffe aftale med en eventuel arbejdsgiver om at du vender tilbage til jobbet. Som udgangspunkt gælder varslingsperioden hvis grundlaget for den tabte arbejdsfortjeneste bortfalder. Dog gælder varslingsperioden også hvis der er tale om nedsættelse af den tabte arbejdsfortjeneste i væsentligt omfang. Ankestyrelsen har f.eks. afgjort i principafgørelse nr. 231-10, at nedsættelse af hjælpen med 13 ½ time pr. uge er væsentligt omfang.

Hvis du inden der er gået 14 uger påbegynder arbejde, er du ikke berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, da du ikke både kan modtage løn og tabt arbejdsfortjeneste samtidig.

Vær obs på, at hvis du klager over afslag på fortsat bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, iværksættes en afviklingsperiode på 14 uger efter de første 14 uger er forløbet. Hvis du ikke klager, stopper den tabte arbejdsfortjeneste efter varslingsperioden på 14 uger.

Hvis du har truffet aftale med kommunen om at den tabte arbejdsfortjeneste løber til en bestemt dato, så man fra start kan se, hvor længe den er bevilget, er der ikke varslingsperiode, inden den stopper.

Tabt arbejdsfortjeneste kan længst udbetales til barnet bliver 18 år og bortfalder automatisk, når barnet bliver 18 år.

Er du utilfreds med kommunens afgørelse?

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, kommunen har truffet, kan du inden 4 uger efter at have modtaget afgørelsen, klage over den. Kommunen foretager da en revurdering af sagen og videresender den efterfølgende til afgørelse i Ankestyrelsen, hvis ikke kommunen ændrer afgørelsen.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller ønsker hjælp til ansøgning, partshøring eller klage, kan du kontakte socialrådgiveren.

Hvad gør jeg når den tabte arbejdsfortjeneste stopper?

Kommunen er forpligtet til at påbegynde forberedelse af overgang til voksenlivet, når den unge fylder 16 år. Et sådan ”overdragelsesmøde” er nødvendigt med deltagelse af både børn- og ungeafdelingen samt voksenafdelingen, som inddrages på et tidspunkt, for at klarlægge den unges fremtidige behov, som jo sjældent ændrer sig blot fordi der står 18 år på dåbsattesten. Det er også en god idé i god tid at overveje, om kommunen kan være dig behjælpelig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis du har gået hjemme på tabt arbejdsfortjeneste i måske flere år.

Ved overdragelsesmødet er det blandt andet relevant at få drøftet og få truffet beslutninger om:

1) Økonomi – hvad skal den unges forsørgelsesgrundlag være?
2) Bolig – hvor skal den unge bo – og hvor længe?
3) Beskæftigelse – hvad skal den unge lave?
4) Evt. behov for pasning – hvad kan sættes i stedet for tabt arbejdsfortjeneste ved fortsat behov?
5) Andet relevant