16.12.2014

Borgere gøres magtesløse

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen har forslået en ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love.
 
Af bemærkninger til lovforslaget fremgår at det skal give kommunerne bedre mulighed for at prioritere og styre området, imødekomme et ønske om forenkling af lovgivningen og styrke borgerens ressourcer og selvhjulpenhed via rehabilitering. Lovforslaget ændrer ikke ved at kommunerne fortsat kan fastsætte et politisk vedtaget serviceniveau og sikre sammenhæng mellem serviceniveau og vedtaget budget.
 
Der foreslås omfattende ændringer, som blandt andet betyder forringelse af retssikkerheden og inddeling af borgerne i 3 kategorier, hvor ydelsesmulighederne er afhængig af hvilken gruppe, man placeres i. Meget kort beskrevet er de 3 grupper:
 
1) Borgere med lette funktionsnedsættelser
2) Borgere med få, afgrænsede og relativt enkle hjælpebehov
3) Borgere med særlige sociale problemer eller en varig og/eller betydelig funktionsnedsættelse, som har komplekse og betydelige problemstillinger og dermed behov for en særlig social indsats
 
Hvilken gruppe man er visiteret ind i, bestemmer hvilke tilbud man som borger har mulighed for at modtage. Det vil sige, at borgere i gruppe 1 ikke kan modtage de tilbud, der knytter sig til borgere i for eksempel gruppe 3. Man kan ikke klage over, hvilken gruppe man visiteres til.
 
Borgere, der er visiteret til ydelser efter gruppe 3, kan få tilbud fra en såkaldt ”tilbudsvifte”. Tilbudsviften indeholder diverse tilbud, som kommunen kan vælge imellem for at tilgodese borgerens behov. Man kan efter en udredning tilbydes én eller flere ydelser efter tilbudsviften og kommunen kan lade én eller flere af ydelserne erstatte af andre ydelser i tilbudsviften, som kommunen synes tilgodeser behovet.
 
Lone Nørager Kristensen er rystet over perspektivet i forslaget: ”Nu skal voksne borgere deles op i grupper. Hvem har gavn af den gruppeinddeling? Ja, det bliver nok nemmere for kommunerne at administrere – og det bliver nemmere at spare på ydelserne. Kommunerne får frit spil, når borgerne ikke kan klage over hvilken gruppe, de er vurderet at tilhøre. Jeg frygter, at kommunerne fremover vil se mindre på borgerens individuelle behov og i stedet visitere til en gruppe med færre ydelser for at spare. Det stiller store krav til kommunerne at få folk visiteret ind i den rigtige gruppe og det er uklart, hvordan den visitation skal ske og på hvilket grundlag.  Alle med bare lidt viden om epilepsi ved, hvor kompliceret det kan være at vurdere omfanget af hjælpsbehovet. Kommunerne får færre klagesager og mulighed for at spare hvor de ønsker det. Borgerne derimod kommer til at stå magtesløse, når der ikke er mulighed for at klage over hvilken gruppe og dermed hvilke tilbud, man er visiteret til. Det synes jeg er en serviceforringelse for voksne med funktionsnedsættelse, som ikke er set magen til længe."
"Jeg er rystet over perspektivet i det her – hvor er borgerens retssikkerhed blevet af? Den er nok smidt i julesækken og sendt afsted med nissen. Jeg synes efterhånden  ikke at  borgere med funktionsnedsættelse regnes for noget i det danske system; det her er jo helt uhørt. Dansk Epilepsiforeningen vil selvfølgelig arbejde for at denne serviceforringelse og udvanding af retssikkerheden ikke finder sted.”

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev