20.12.2015

Hvor godt virker AmbuFlex?

I Epilepsi nr. 2, 2014 fortalte vi om et AmbuFlex systemet, der dengang havde kørt i næsten to år på  bl.a. Århus Universitetshospital. AmbuFlex er et web-baseret system, som anvender Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken. Med AmbuFlex inddrages patienterne aktivt i det ambulante kontrolforløb ved at besvare spørgeskemaer, hvor de bl.a. skal krydse af, hvordan de har det, og om de ønsker at komme til kontrol eller blive ringet op.
Ud over at skabe overblik over patientens samlede forløb, har det været målet at skabe fleksible ambulante forløb for kroniske patienter; at give mulighed for konsultation ved behov; at udnytte ressourcerne bedst og bruge dem, hvor behovet er størst; at gøre patienten til en aktiv medspiller i sin behandling; og at indsamle data til kvalitetsudvikling og forskning.
Men hvad der sker, når patient-rapporterede oplysninger (PRO) – som i AmbuFlex – anvendes som omdrejningspunkt for ambulant opfølgning, det vil to ph.d.-projekter nu undersøge. Projekterne er parallelle og har et hhv. kvantitativt og kvalitativt design. Tilsammen forventes projekterne at bidrage med vigtig viden om PRO og brugerstyrede behandlings effekter og virkningsmekanismer. Denne viden vil kunne anvendes i klinisk praksis, hvor ambulante kontrolforløb i fremtiden i højere grad vil kunne tilpasses den enkelte patients behov.
Liv Schougaard, sygeplejerske, ph.d.-studerende, står for et kvantitativt ph.d-projekt, der består af tre delstudier:
Et opfølgningsstudie, hvor formålet er at identificere kendetegn ved personer, der visiteres til PRO-opfølgning. Har patienter, der visiteres til AmbuFlex, fx en højere sundhedskompetence, bedre social støtte, bedre generelt helbred eller trivsel end patienter, der ikke visiteres? Viden om patientkarakteristika vil kunne anvendes i klinisk praksis til at identificere hvem, der er egnet til AmbuFlex samt skabe opmærksomhed om aktuelle barrierer.
Et lodtrækningsforsøg, hvor formålet er at sammenligne behandlingskvaliteten og patientperspektivet i to former for ambulant opfølgning: 1. PRO-spørgeskema i faste intervaller med evt. efterfølgende kontakt og 2. PRO-spørgeskema til ambulatoriet på patientens initiativ (maksimal patientstyring). Målet er at undersøge, om behandlingskvaliteten er mindst lige så god ved maksimal patientstyring som ved spørgeskemakontrol med fastlagte intervaller. Målet er også at undersøge, hvordan patienterne oplever at inddrages som en vigtig partner i vurderingen af behov for opfølgning.
Et pålidelighedsstudie, hvor formålet er at undersøge epilepsispørgeskemaets pålidelighed ved fire forskellige svarmetoder; papir /papir, papir /web, web/papir, web/web.
Caroline Mejdahl, sygeplejerske, ph.d.-studerende, står for det andet ph.d.-projekt. Dette projekt har fokus på brugerstyret behandling og patient-rapporterede oplysninger som metode til patientinvolvering. Projektet undersøger patienters og klinikeres erfaring med brugerstyret behandling og PRO, samt hvilken betydning denne form for ambulant kontrolforløb har for mødet mellem patient og kliniker.
I projektet anvendes fortolkende beskrivelse, som er en kvalitativ forskningsstrategi for udvikling af anvendelsesorienteret viden. Målgruppen for deltagelse er patienter med epilepsi, som er visiteret til AmbuFlex samt klinikere i neurologiske ambulatorier i Region Midtjylland, der anvender AmbuFlex/Epilepsi. Dataindsamlingen sker i perioden fra november 2015 til januar 2018, og bliver samlet via semistrukturerede interviews, deltagerobservationer samt dokumentanalyser.
(Kilde. ”Epilepsi nr. 2, 2014” og Nyhedsbrev fra Region Midtjylland)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev