09.12.2014

Førtidspension lettere fra 18. år

Unge, hvor arbejdsevnen helt tydeligt ikke kan forbedres, skal have førtidspension fra det 18. år og kommunen skal ikke forinden afprøve den unge i diverse tilbud.
Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen, slår fast, at der også kan gives førtidspension til personer i alderen 18-39 år, hvis det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det vil ofte dreje sig om sager med unge, som på grund af udfordringer gennem barndommen er kendt af kommunen, hvorfor kommunen allerede har dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har rettet kritik mod en kommune, der har givet afslag på førtidspension til en ung udviklingshæmmet, der var lettere mentalt retarderet og havde en adfærdsforstyrrelse indenfor autismespektret samt OCD og ADHD-lignende symptomer.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at det var helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne var væsentlig og varigt nedsat i en sådan omfang, at borgeren ikke kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob. Den konklusion burde kommunen også være kommet til inden vedkommende fyldte 18 år, mener Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
Udvalget  anser det for en væsentlig fejl, at kommunen har undladt at rejse sag og træffe afgørelse om førtidspension forud for borgerens 18. år. Udvalget har lagt vægt på, at den unge gennem sin barndom var grundigt udredt på grund af sin udviklingshæmning, og at der forelå de nødvendige lægelige oplysninger inden borgeren blev 18 år, samt at den psykiatriske speciallægeerklæring blev indhentet efter ønske fra forældrene. Udvalget påpeger, at kommunen kunne have indhentet speciallægeerklæringen tidligere, hvis den havde påbegyndt sagen tidligere. Det påpeges endvidere, at sagen burde være startet tidligere, så udbetaling af førtidspension kunne være sket fra det fyldte 18. år.
Afgørelsen kommer i kølvandet af de ændrede regler for tilkendelse af førtidspension, der trådte i kraft 1. januar 2013, hvor der som hovedregel ikke tilkendes førtidspension til unge under 40 år. Dog kan der tilkendes førtidspension, også til borgere under 40 år, hvis det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings- behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. Af forarbejdet til loven er det nævnt, at det kan være personer, som for eksempel har nedsat funktionsevne på grund af udviklingshæmning, personer med alvorlig hjerneskade eller personer med alvorlige lidelser, hvor der ikke er flere medicinske behandlingsmuligheder og prognosen er kort levetid eller hvor sygdommen er hastigt accelererende.
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, glæder sig over afgørelsen. ”Det er som udgangspunkt en god afgørelse, der er truffet. Det er jo helt urimeligt, at unge som helt åbenlyst ikke kan forsørge sig selv ved arbejde og ikke kommer til det, skal være henvist til at leve af det, der svarer til kontanthjælp i stedet for den noget højere førtidspension. Jeg kan kun bifalde, at kommunerne skal vurdere på sagen inden den unge bliver 18 år, så den unge ikke skal vente i månedsvis eller i visse tilfælde årevis på at få tilkendt førtidspension. Det er positivt, at der peges på, at der ofte er tale om unge, som er kendt af kommunen i forvejen, og at det derfor i nogle sager er åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan udvikles. Kommunen må bruge alle de informationer, de allerede har om den unge i stedet for at se bort fra dem.  Jeg håber, at afgørelsen fører til at flere unge tidligere får tilkendt førtidspension, hvis de er berettiget til det”. Læs afgørelsen her Læs om førtidspension (Kilde: Ankestyrelsen og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev