15.01.2013

Lov-notat udelukker epilepsigruppe

Dansk Epilepsiforening gør folketingets politikere opmærksomme på, at de, i forbindelse med behandlingen af loven om økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi, skal være opmærksomme på en slem misforståelse af epilepsi, som i værste fald vil udelukke en hel gruppe af epilepsipatienter fra støttemuligheden: Personer med refleksepilepsi Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: "Det vil være stærkt kritisabelt at undtage en specifik gruppe af epilepsiramte fra muligheden for at få økonomisk støtte til tandproteser. Alle med refleksepilepsi har epilepsidiagnosen, som er den grundlæggende forudsætning for at få støtten."
"Hvis denne misforståelse ikke rettes i det endelige lovgivnings- og vejledningsmateriale, vil der efter vores opfattelse klart være tale om decideret forskelsbehandling," tilføjer Lone Nørager Kristensen.
Lovforslaget, der egentlig hedder "Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven – L 100", blev førstebehandlet 10. januar og skal efter planen tredjebehandles og vedtages 24. januar 2013. Inden førstebehandlingen sendte Dansk Epilepsiforening en hastehenvendelse til medlemmerne af Folketinget Sundhedsudvalg.
I det kommenterede høringsnotat til loven skriver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som en kommentar til et spørgsmål fra Epilepsiforeningen: "Hensigten med at præcisere, at støtteordningen omfatter skader i forbindelse med uprovokerede, epileptiske anfald er at understrege, at ordningen ikke omfatter anfald af epileptisk karakter, der ikke er forbundet med diagnosen epilepsi. Det betyder bl.a., at ordningen ikke omfatter skader, der skyldes såkaldt refleksepilepsi, der fx kan være udløst af fotostimulation eller specielle musikstykker."
Ifølge Dansk Epilepsiforening hænger det udsagn ikke sammen, da "…såkaldt refleksepilepsi" er et velbeskrevet hjørne af epileptologien. Epilepsiforeningen undrer sig i samme anledning dybt over, hvor ministeriets oplysninger stammer fra.
Foreningen henviser i stedet til en nylig artikel af professor dr. med. Peter Wolf, som er en af verdens førende på feltet, hvor refleksepilepsi beskrives sådan: "Der er mange forskellige former for refleksepilepsi, men for den enkelte patient er de anfaldsudløsende stimuli meget specifikke. De fleste typer af refleksepilepsi er sjældne, men lysudløste anfald (også kaldet fotosensibilitet) findes hos ca. 10 % af patienterne med idiopatisk generaliseret epilepsi og 40 – 50 % af dem med juvenil myoklon epilepsi."
Der er også ting at glæde sig over i notatet til høringssvarene, hvor ministeriet har lyttet til nogle af Dansk Epilepsiforeningens bekymringer og taget dem til efterretning.
For eksempel præciserer notatet, at en eventuel tandskadeforsikring, der ikke rækker til udbedringen af den samlede skade, ikke skal være til hinder for, at personen kan få dækket den resterende del af udgiften.
Ministeriet giver også Dansk Epilepsiforening ret i, at sagsbehandlingen skal være så smidig og kravene til dokumentation tilrettelagt på en måde, så epilepsipatienter med tandulykker kan blive behandlet hurtigt.
(Kilde: Dansk epilepsiforening, Kommenteret høringsnotat 
og   Forslag til lov om ændring af sundhedsloven – L 100 )

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev