29.11.2012

Vidensarbejde med Handicapkonvention

Dette nummer af fagbladet inkl., der udgives af Socialstyrelsen, sætter fokus på FN’s Handicapkonvention i et større tema.
Der er blandt andet en artikel om Institut for Menneskerettigheders opgave med vidensarbejdet i og omkring Handicapkonventionen.
Med Handicapkonventionen skærpes vores vidensmæssige opmærksomhed på handicap i et menneskerettighedsperspektiv. Her kommer Institut for Menneskerettigheder (IMR), og i særdeleshed jurist Maria Ventegodt Liisberg, ind i billedet.
Maria Ventegodt Liisberg, der er leder af IMR’s nyoprettede handicapteam, peger på handicapkonventionens artikel 13, som en kernebestemmelse i vidensmæssig sammenhæng: ”Det er første gang, at en FN-menneskerettighedskonvention indeholder en forpligtelse til, som det hedder: ’at indsamle passende oplysninger, herunder statistiske og forskningsmæssige data, således at de kan formulere og gennemføre politikker, som udmønter denne konvention i praksis’. Det er interessant at bide mærke i, at forpligtelsen ikke alene angår statistik, men også forskningsmæssige data.”
Temaet byder også på interview med Dr. Tom Shakespeare, medforfatter til World Report on Disability (WRD). WRD er bygget op omkring artiklerne i Handicapkonventionen og skal støtte nationalstaternes implementering af den. Rapporten dokumenterer barrierer, peger på gode måder at overkomme barrierene på og giver anbefalinger, som er tæt relateret til konventionens artikler.
World Report on Disability’s konklusion er, at mange af ulemperne og barrierene, der er forbundet med handicap kan overvindes ved forbedrede indsatserne på ni særlige områder, som også udgør deres anbefalinger. Anbefaling 2 opfordrer eksempelvis til, at der investeres i specifikke programmer, som kan afhjælpe nogle af barriererne for mennesker med handicap, det være sig i form af rehabilitering eller forbedrede assistanceordninger. Den nævner også, at der bør koordineres bedre mellem afdelinger, der afhjælper behov for henholdsvis børn og voksne, så overgangsfasen er i fokus. Et ikke ukendt fænomen i Danmark. Anbefaling 3 opfordrer til indførelse af nationale strategier og handleplaner på handicapområdet, mens Anbefaling 4 fremhæver involvering af mennesker med handicap, når politikker, planer og love formuleres og implementeres.
Temaet har også stille fem skarpe spørgsmål til tidligere landsdommer Holger Kallehauge, der var med til at forhandle konventionen igennem. Kallehauge indrømmer, at konventionen endnu ikke har haft så stor konkret betydning, som man havde håbet: "Ombudsmand udsender hvert år, viser tydeligt opstillet efter rækkefølgen for konventionens artikler, hvor og hvordan konventionen gennemføres på en lang række områder. Store spektakulære eksempler er der desværre endnu mangel på."
Hent bladet her http://www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/inkl-2 (Kilde: Socialstyrelsens blad Inkl.)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev