Epilepsirapportens 13 forslag til et løft af epilepsiområdet

Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsiområdet peger på en lang række udfordringer og kommer med 13 forslag til indsatsområder

 

”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi” står der som titel på forsiden af den 35 siders rapport, som Sundhedsstyrelsen udsendte forleden dag.  Inde i rapporten bliver der beskrevet og dokumenter en lang række udfordringer hele vejen rundt om patientforløbet lige fra diagnostik og behandling på sygehus til rehabilitering og støtte i forskellige kommunale indsatser. Men rapporten rummer også forslag til, hvordan man kunne gøre noget ved alle problemerne.

Her er Sundhedsstyrelsen forslag til 13 indsatsområder, der kan styrke epilepsiområdet. Hvad der skal ske med forslagene og epilepsiområdet er nu op til politikerne og interessenterne på området.

Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer

De faglige selskaber, fx Dansk Neurologisk Selskab, udarbejder kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau. Retningslinjerne skal også omfatte kriterier for visitation af patienter til epilepsikirurgi.

Kapacitet og telemedicinske løsninger

Regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia arbejder systematisk med at sikre, at den kapacitet, som forefindes på det neurologiske område, anvendes så hensigtsmæssigt som muligt.

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Regionerne og de faglige selskaber tilrettelægger kompetenceudvikling og efteruddannelse med henblik på at matche patientgruppens fremtidige behandlingsbehov samt understøtte opgaveglidning og sikre tilstrækkelig kapacitet.

Sundhedsfaglige kompetencer på bosteder

Kommunerne sikrer, at bosteder har personale med relevante sundhedsfaglige kompetencer, der kan varetage medicinering, give akut anfaldsbrydende medicin, håndtere og genkende anfald samt foretage observation og registrering af anfald, som er vigtigt for, at den ansvarlige læge kan tilrettelægge den medicinske behandling

Ambulant opfølgning på bosteder

Regionerne tager initiativ til, at mennesker med epilepsi med udviklingshæmning, når det er relevant, kan modtage ambulant opfølgning på eget bosted.

Fokus på overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker

Regionerne udvikler lokalt tilpassede løsninger, som understøtter overgangen fra barn til ung til voksen for mennesker med epilepsi, så overgangen tager udgangspunkt i de særlige behov, der kendetegner patientgruppen.

Tværfaglig funktionsevnevurdering

Regionerne sikrer, at der for alle mennesker med epilepsi, hvor det skønnes relevant, foretages en tværfaglig vurdering af funktionsevne, herunder vurdering af den kognitive funktionsevne.

Rehabiliteringsindsatser i kommunen

Kommunerne sikrer, at borgere med epilepsi og nedsat funktionsevne får foretaget en vurdering af deres funktionsevne, så der på baggrund heraf kan iværksættes relevante indsatser på tværs af forvaltningsområder, herunder i forhold til social-, undervisnings-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne samt træning i hverdagsaktiviteter (P-ADL og I-ADL)5 og deltagelse i sociale aktiviteter.

Sammenhængende forløb og koordination

Regioner og kommuner har fokus på koordination på tværs af sektorer og internt i kommunerne mellem forvaltningsområder med henblik på at sikre helhedsorienterede og sammenhængende forløb for mennesker med epilepsi.

Tværsektorielle forløbsprogrammer eller forløbsbeskrivelser

Sundhedsstyrelsen, eventuelt i samarbejde med Socialstyrelsen, udarbejder tværsektorielle forløbsprogrammer/forløbsbeskrivelser6 for mennesker med epilepsi.

Tværfaglig klinisk kvalitetsdatabase

Regionerne etablerer i regi af RKKP og med involvering af relevante videnskabelige selskaber en tværfaglig og om muligt tværsektoriel kvalitetsdatabase, som indeholder indikatorer på tværs af patientforløbet og inkluderer relevante PRO-data.

Udbredelse af viden om epilepsi

Kommunerne sikrer i samarbejde med regionerne, patientforeninger samt de specialiserede kommunale og regionale tilbud og vidensmiljøer, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig for og udbredes til fag- og myndighedspersoner i kommunerne på tværs af forvaltnings- og fagområder.

Patientuddannelse og mestring

Regioner og kommuner arbejder sammen med relevante aktører, herunder patientforeninger, om at udvikle, afprøve og udbrede modeller og metoder for patient- og pårørendeuddannelse rettet mod mennesker med epilepsi og deres pårørende. Modeller og metoder bør, når det er relevant, målrettes specifikke undermålgrupper.

Kilde

Sundhedsstyrelsens rapport ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev