30.06.2021

Nu kommer der endelig sundhedstjek på bosteder

Hvis den nye overenskomst mellem de praktiserende læger og regionerne godkendes, så får Epilepsiforeningen et af sine ønsker opfyldt: Sundhedstjek på bosteder

 

Epilepsiforeningen har længe sammen med andre organisationer presset på for at få indført systematiske sundhedstjek af beboere på bosteder. Det har nu givet resultat. Sundhedstjek er med i den nye overenskomst med de praktiserende læger (PLO), som hvis den godkendes, træder i kraft den 1. januar 2022.

Med den nye aftale forpligtes alle praktiserende læger til at indgå i den styrkede indsats med tilbud til sundhedstjek til personer over 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der opholder sig på botilbud.

image

“Opsøgende lægetjek til beboere i botilbud har stået højt på vores ønskeliste i lang tid”

Lone Nørager Kristensen

I aftalen er tydeliggjort, at sundhedstjekket ydes på botilbuddet, så det gennemføres i forhold til personens behov, og således at der sikres mulig involvering af pårørende samt personale. Sundhedstjekket omfatter helbredsundersøgelse og -vurdering samt gennemgang af eksisterende behandling herunder medicin og vurdering af compliance. Relevante pårørende og personale orienteres om resultatet. Den praktiserende læge er tovholder for borgerens samlede behandlingsforløb.

Sundhedstjekket har fokus på den almene helbredstilstand og medicinhåndtering. Den første kontakt kan ske ved, at personale på botilbud kontakter almen praksis for aftale om sundhedstjek. Herefter gennemføres sundhedstjek systematisk hvert andet år eller årligt, hvis der vurderes at være behov for det.

Der skal stadig i stor stil samarbejdes med et på epilepsiområdet specialiseret behandlingssted. Samtidig er der behov for at give bostedernes personale mere viden om epilepsi. På epilepsiområdet dokumenterede Sundhedsstyrelsens eftersynsrapport mangler på området omkring eksempelvis håndtering af epilepsimedicin på bostederne, samt problemer for personalet med at skelne mellem almindelig adfærd og epilepsianfald.

Øget fokus på helbredstilstand

Sundhedsindsatsen halter på mange bosteder landet rundt. Mennesker, der bor på landets bosteder med svære handicap, som for eksempel udviklingshæmning og epilepsi, slås ofte med generelle helbredsproblemer oven i deres handicap.

Hvis alvorlig sygdom ikke opdages i tide, og derfor er ubehandlet, eller der er manglende efterlevelse af iværksat behandling, kan det betyde kortere levetid og ringere livskvalitet.

Sundhedstjek på landets botilbud har hidtil været svært at få gennemført som fast aftalt periodisk besøg af praktiserende læge på bosted blandt andet fordi der ikke har været aftalt en betalingstakst med lægerne.

Derfor glæder aftalen om sundhedstjek Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen: ”Opsøgende lægetjek til beboere i botilbud har stået højt på vores ønskeliste i lang tid. Vi har her med en udsat borgergruppe at gøre, der afgjort fortjener mere opmærksomhed omkring sikring af deres generelle sundhedstilstand og optimal epilepsibehandling. Dette vil øge fokus på beboernes helbredstilstand og tidligere opsporing af alvorlig sygdom. Samtidig er det vigtigt i vores indsats for at mindske ulighed i sundhed.”

Epilepsiforeningens formand peger også på, at personer på botilbud ofte har svært ved selv at give udtryk for, at noget er galt, som en læge skal se på. Personalet opdager måske heller ikke nye symptomer. Desuden kan der være udfordringer med at få koordineret besøg hos praktiserende læge sammen med en person på bostedet, som kender borgeren, og derfor kan bistå under konsultationen.

Kilde

Danske Regioner

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev