08.11.2016

Skuffelse over aftale om medicinsk cannabis

Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag den 8. november 2016 indgået en aftale om at etablere en fire-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis. Der afsættes 22 mio. kr. til ordningen, som starter den 1. januar 2018.
Formålet med forsøgsordningen er at etablere en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, så patienter med bestemte behandlingsindikationer kan behandles med medicinsk cannabis ordineret af en læge. Herved kan nogle af de patienter, der selvmedicinerer med ulovlige produkter, få et lovligt alternativ, ligesom anvendelsen kan ske i mere sikre rammer.
Lægemiddelstyrelsen har peget på følgende behandlingsindikationer:
– Multipel sklerose: Spasticitet, centrale smerter og smertefulde spasmer. Desuden kan der overvejes tilladelse til at behandle blærefunktionsforstyrrelser.
– Rygmarvsskade (paraplegi): Spasticitet og centrale smerter samt smertefulde spasmer.
– Kronisk smertebehandling: Hvor anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tåles, fx neuropatiske smerter og ”cancer” smerter i led, knogler og muskler.
– Kvalme og opkastning efter kemoterapi. Hvor anden behandling har svigtet.
Epilepsi er dermed ikke umiddelbart omfattet af ovenstående indikationsliste. Og det skuffer og frustrerer foreningen.
Landsformand Lone Nørager Kristensen udtaler: ”Jeg har diplomatisk sagt vanskeligt ved at forstå, at epilepsi ikke omfattes af indikationslisten. Jeg er naturligvis klar over, at Lægemiddelstyrelsen spiller en central rolle her, og at de mener der er beskeden eller ikke-eksisterende evidens på vort område.
Men det er mig ubegribeligt, at man ikke ønsker at sikre nogle bedre og mere sikre rammer omkring vores patientgruppe, når vi nu ved at en del presses ud på et totalt ureguleret marked, hvor der ikke findes nogen former for uafhængig kontrol med produkterne, og når vi har hørt førende behandlere anbefale at epilepsi omfattes af ordningen.
Vi ser at andre lande har en helt anden tilgang til området; senest så vi på TV en israelsk læge have omfattende – og gode – praksiserfaringer med brugen af de her produkter til børn som var svært invaliderede af deres epilepsi. For det er jo netop det som kendetegner dagligdagen for en del; der er tale om mennesker med ryggen mod muren, og som – af nød – griber til alle de halmstrå de kan.
Vi ved naturligvis godt, at man i dag kan få lægen til at udskrive medicinsk cannabis som er magistrelt fremstillet. Men her udgør prisen og et manglende tilskud til behandlingen en stor sten i skoen for at det er en reel mulighed for mange. Så vi er reelt ret frustrerede over dagens forlig.”
Epilepsiforeningen tolker dog samtidig forligsteksten på den måde, at der findes en lidt kryptisk formuleret mulig bagdør, for andre sygdomsgrupper: ”Den behandlende læge skal, med udgangspunkt i denne indikationsliste, tage faglig stilling til, hvorvidt en patient kan behandles med medicinsk cannabis. Fraviger en læge efter denne konkrete faglige vurdering indikationslisten, skal udførlig begrundelse herfor fremgå af patientens journal.”
Til det udtaler formanden: ”Forligsteksten viser, at må vi fortsat må arbejde på at få tydeliggjort teksten i det kommende lov- og vejledningsmateriale, så det specifikt og tydeligt fremgår, at der bliver en reel ”bagdør” til at bruge behandlingen lovligt mod andre sygdomme også. Det blev vi helt utvetydigt stillet i udsigt på både landsdækkende TV og i radioen af førende sundhedspolitikere for ganske kort tid siden. Og det synes vi fortsat vi er et stykke fra med den nuværende tekst.
Det er samtidig efter vores opfattelse meget vigtigt at sikre, at det i givet fald bliver en neurolog eller en pædiater med specialviden om epilepsi hos børn eller voksne som udskriver recepterne på medicinsk cannabis.
Derudover synes vi heller ikke at økonomien for den enkelte patient i det her er beskrevet, så der er stadig meget at gøre for foreningen, og vi vil se frem til at drøfte det nærmere med en række politikere i nærmeste fremtid.”
Regeringen vil fremsætte det konkrete lovforslag om forsøgsordningen til oktober 2017 med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2017. Aftalepartierne er derudover enige om, at der skal udarbejdes en vejledning til lægerne for at understøtte behandlingen.
Du kan læse forligsteksten på ministeriets hjemmeside. (Kilde: Epilepsiforeningen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev